Følgende bør testes:  

 1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene
 3. Andre grupper etter vurdering av lege. 
 4. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte (gruppe 3 og 4 over), bør positiv test bekreftes av ny test.

Utfyllende informasjon om hvem som bør testes

1) Test av alle med symptomer på covid-19

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig. 

Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpusthet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.

For beboere i sykehjem bør det være særlig lav terskel for å mistenke covid-19.

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri.

Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde covid-19, bør testes post mortem.

2) Test av asymptomatiske som har vært utsatt for smitte av covid-19  

Alle som har en kjent eksponering for covid-19-smitte de siste 10 dagene (nærkontakter, innreisende fra område med høy forekomst land eller annen kjent eksponering for bekreftete tilfeller), har indikasjon for å bli testet, selv om de ikke har symptomer. 

Dette inkluderer følgende grupper:  

 • Nærkontakter som er ilagt karantene. Disse kan testes for å fremskynde videre smittesporing, men prøvesvaret vil ikke påvirke tid i karantene. Foreslått prøvetidspunkt for å fange de fleste; dag 5-7.
 • Personer som kan unntas karantene ved negative tester. Disse skal testes så snart som mulig, fortrinnsvis på dag 3 etter siste eksponering, og deretter minst 48 timer etter første test, gjerne på dag 7. De er da i karantene fram til første svar foreligger og fritidskarantene fram til andre svar foreligger.
 • Ved påvist smitte i sykehjem, bør alle ansatte og beboere på berørte enheter testes. Se Råd til sykehjem og andre heldøgnsinstitusjoner.
 • Personer som ankommer Norge fra områder eller land med høyere forekomst av covid-19. Land som har høyere forekomst er for eksempel “røde” land. Disse kan testes for å påskynde videre smittesporing, men prøvesvaret vil ikke påvirke eventuell tid i karantene.

Det er vanligvis ikke grunnlag for å teste asymptomatiske med tvang, se også smittevernloven lovdata.

3) Test av andre etter vurdering av lege

I enkelte situasjoner bør personer testes selv om de verken har symptomer på covid-19 eller har en kjent eksponering for sykdommen.

Dette inkluderer følgende grupper:

 • Ansatte i helsevesenet, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise utenom Norge, bør testes og ikke ha pasientnært arbeide før negativt prøvesvar foreligger.
 • Før nye beboere flytter inn i sykehjem kan testing være aktuelt og testing anbefales hvis sykehjemsbeboeren har vært på reise utenfor Norge
 • Før visse opphold eller prosedyrer i sykehus kan testing være aktuelt. Sykehusene lager selv rutiner for dette.
 • Kommuneoverlegen kan i enkelte tilfeller vurdere at det er indikasjon for testing før innflytting /start i særlig tette bomiljøer eller arbeidsplasser med høy risiko for smitteutbrudd, f.eks. ankomstsenter, militærleir, slakteri og fengsel.
 • Deltakere i forskningsprosjekter.

Positivt testresultat hos asymptomatisk, ikke smitteutsatt person bør bekreftes ved en ny prøve for å bedre positiv prediktiv verdi, se nedenfor.  

4) Andre som ønsker test

Øvrige personer, som ønsker test men som ikke har symptomer og ikke mistenker at de er smittet, kan også testes hvis det er kapasitet til det. Testen vil da vanligvis ikke dekkes av det offentlige. Dette kan for eksempel gjelde helseattester.

Positivt testresultat hos asymptomatisk, ikke smitteutsatt person bør bekreftes ved en ny prøve for å bedre positiv prediktiv verdi, se nedenfor.

Kilde: FHI

Dersom du har behov for test, skal du kontakte legekontoret på telefon 750 74030

 

Testing erstatter smittekarantene for personer under 18 år

Fra 16.08.21 er nærkontakter under 18 år unntatt fra smittekarantene dersom de ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen. Unntaket gjelder bare dersom det gjennomføres testing i samsvar med retningslinjer fra kommunen.

Målet med ordningen er å redusere bruken av karantene blant barn og unge og redusere skolefravær. Dersom noen i samme barnehage eller i samme klasse tester positivt trenger altså ikke de andre barna og elevene å være i smittekarantene dersom de tester seg.

Testing er frivillig. Nærkontakter som ikke ønsker å ta test må imidlertid være i smittekarantene i 10 dager.

I Leirfjord kommune skal testing som erstatning for smittekarantene gjøres med testing på korona teststasjon utenfor Leirfjordhallen. Foreløpig åpnes det ikke for testing hjemme. Begrunnelsen for det er at hurtigtestene ikke er følsomme nok til å fange opp koronasykdom i tidlig fase. I Leirfjord vil det bli utført hurtigtest og PCR-test, som er veldig følsomme og kan fange opp sykdom i tidlig fase.

Tid for test etter avtale med teststasjonen.

Det presiseres at testing kun utføres dersom det påvises smitte i samme klasse eller barnehageavdeling. Testing skjer etter beskjed fra smittesporingsteamet.

Har du symptomer uten at du er definert som nærkontakt av smittesporingsteamet, skal du fortsatt bestille deg time ved å ringe legekontoret for test på teststasjonen.

 

Retningslinjer for elever på ungdomsskole og videregående skole (3 tester):

 • Dersom du er nærkontakt skal første test tas så raskt som mulig (dag 1). Dersom hurtigtesten er negativ har du unntak fra smittekarantene og kan gå på skolen.
 • Du skal ta ny test på dag 3 og dag 5. Ved fortsatt negative testsvar har du unntak fra smittekarantene. Tid for test etter avtale med teststasjon.

 

Retningslinjer for barn i barnehage og barneskole (2 tester):

 • Dersom du er nærkontakt skal første test tas raskt som mulig (dag 1). Dersom testen er negativ har du unntak fra smittekarantene og kan gå på skolen eller i barnehage.
 • Du skal ta en ny test på dag 3, 4 eller 5. Tid for testing avtales med teststasjone. Dersom du tester negativt er du fritatt fra smittekarantene.

 

Husk:

 

Om noe er uklart ta kontakt med kommuneoverlege på telefon 75074102