Tjenesten gir tilbud til enkeltpersoner, familier og nettverk i forbindelse med:

 • lettere og alvorligere grad av psykiske problemer/lidelser 
 • livskriser
 • rus - og avhengighetsproblemer
 • krenkelser og vold (psykisk/fysisk) 

Personer som sliter med små eller store psykiske problemer kan ta direkte kontakt med rus og/eller psykisk helsetjenesten. Det samme kan familie, pårørende og andre.

Psykisk helsearbeid vedrørende barn og ungdom er en del av helsestasjonens arbeid, se Helsestasjonen.

Rus- og psykisk helsetjenete arbeider også i forhold til forebygging og opplysningsvirksomhet.

 

Henvendelser
Henvendelser til rus og psykisk helse kan komme fra:

 • Direkte fra enkeltpersoner
 • Lege
 • Sykehus
 • Psykiatriske poliklinikker/avdelinger
 • Nav
 • Skole
 • Pårørende/familie
 • Andre instanser

Snakke med noen

 • Individuell samtale
 • Familiesamtaler
 • Samtale i grupper
 • Parsamtaler
 • Hjemmebesøk ved behov
 • Krisesamtale
 • Samarbeid med lege og andre kommunale,  fylkeskommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og familievernkontor

Tjenesten er gratis.

Om Oasen dagsenter. Ansatte i rus og psykisk henviser til Oasen dagsenter ved behov.

Henvendelser kan skje direkte til psykisk helsearbeider/rus :

Marit Myrvik - telefon 41 40 61 85

Gry Monica Sommer Lisøen - telefon  91 73 28 75

Einar Einmo - telefon 90 27 96 89