Det kan innvilges tilskudd til følgende tiltak:

  • Utsiktsrydding.
  • Trafikksikkerhetsrydding.
  • Rydding som tar sikte på å hindre viltpåkjørsler.
Utsiktsrydding:
Tilskudd til utsiktsrydding kan innvilges til tiltak som fører til at man bedrer utsikten til hav, fjord eller kulturlandskapet. Med kulturlandskap menes i denne sammenheng jordbruksareal i aktiv drift. Tiltaket må bedre utsikten for allmennheten, herunder både gående, syklende og kjørende. Tilskuddet innvilges som et arealtilskudd på kroner 1000,-/daa.
 
Trafikksikkerhet:
Tilskudd til trafikksikkerhetsrydding kan innvilges til tiltak som tar sikte på å bedre trafikksikkerheten i et område. Dette vil typisk være rydding av skog i forbindelse med bebyggelse, skoler, veikryss, avkjørsler og lignende. Det vil også kunne innvilges tilskudd til rydding av skog for å øke siktlinjer på svingete vei.
Tilskuddet innvilges som et arealtilskudd på kroner 1000,-/daa.
 
Vilt/viltpåkjørsler:
Tilskudd til rydding av skog i forbindelse med viltpåkjørsler kan innvilges til tiltak som har som mål å redusere viltpåkjørsler. Rydding av skog i tilknytning til kjente viltoverganger og områder hvor det tradisjonelt har vært mange påkjørsler vil bli prioritert.
Tilskuddet innvilges som et arealtilskudd på kroner 1000,-/daa.
 
For alle tilskudd gjelder følgende:
  • Grunneier eller den som handler på vegne av grunneier kan søke om tilskudd.
  • Søknadsfristen er 15. februar.
  • Arbeidsfristen for gjennomføring er 31. desember samme år som tilskuddet ble innvilget.
  • Tilskudd utbetales når prosjektet er ferdig og etter skriftlig anmodning fra søker.
  • Søknader som faller inn under flere av tiltakene vil bli prioritert. Prioriteringen av søknader gjøres av administrasjonen etter eget skjønn. I år med mange søknader kan administrasjonen redusere arealsatsen til 750 kroner, eventuelt 500 kroner, alt etter hvor mange søknader det er snakk om.
  • Det kan søkes om delutbetaling underveis.
  • Som vilkår for tilskudd settes at tiltakshaver forplikter seg til å rydde eventuell krattskog som kommer opp som følge av tiltaket en gang inne tre år fra ferdigstilling i områder hvor dette viser seg å være nødvendig. I tilfeller hvor dette vil være aktuelt vil grunneier bli kontaktet av kommunen.