Vedtekter tilskudd til rydding av skog

Tilskudd til rydding av skog innvilges på bakgrunn av skriftlig søknad. I søknaden må det beskrives hva som er tenkt ryddet og hvilken effekt man ser for seg at tiltaket vil ha. Ved søknad om tilskudd til rydding hvor man selv ikke er grunneier, skal det vedlegges skriftlig fullmakt fra grunneier. Dette gjelder også i områder hvor Statens vegvesen er grunneier. Vedlagt søknad skal det følge et kart som viser området som skal ryddes.

Det kan innvilges tilskudd til følgende tiltak:

  • Utsiktsrydding.
  • Trafikksikkerhetsrydding.
  • Rydding som tar sikte på å hindre viltpåkjørsler.
Utsiktsrydding:
Tilskudd til utsiktsrydding kan innvilges til tiltak som fører til at man bedrer utsikten til hav, fjord eller kulturlandskapet. Med kulturlandskap menes i denne sammenheng jordbruksareal i aktiv drift. Tiltaket må bedre utsikten for allmennheten, herunder både gående, syklende og kjørende. Tilskuddet innvilges som et arealtilskudd på kroner 1000,-/daa.
 
Trafikksikkerhet:
Tilskudd til trafikksikkerhetsrydding kan innvilges til tiltak som tar sikte på å bedre trafikksikkerheten i et område. Dette vil typisk være rydding av skog i forbindelse med bebyggelse, skoler, veikryss, avkjørsler og lignende. Det vil også kunne innvilges tilskudd til rydding av skog for å øke siktlinjer på svingete vei.
Tilskuddet innvilges som et arealtilskudd på kroner 1000,-/daa.
 
Vilt/viltpåkjørsler:
Tilskudd til rydding av skog i forbindelse med viltpåkjørsler kan innvilges til tiltak som har som mål å redusere viltpåkjørsler. Rydding av skog i tilknytning til kjente viltoverganger og områder hvor det tradisjonelt har vært mange påkjørsler vil bli prioritert.
Tilskuddet innvilges som et arealtilskudd på kroner 1000,-/daa.
 
For alle tilskudd gjelder følgende:
  • Grunneier eller den som handler på vegne av grunneier kan søke om tilskudd.
  • Søknadsfristen er 15. februar.
  • Arbeidsfristen for gjennomføring er 31. desember samme år som tilskuddet ble innvilget.
  • Tilskudd utbetales når prosjektet er ferdig og etter skriftlig anmodning fra søker.
  • Søknader som faller inn under flere av tiltakene vil bli prioritert. Prioriteringen av søknader gjøres av administrasjonen etter eget skjønn. I år med mange søknader kan administrasjonen redusere arealsatsen til 750 kroner, eventuelt 500 kroner, alt etter hvor mange søknader det er snakk om.
  • Det kan søkes om delutbetaling underveis.
  • Som vilkår for tilskudd settes at tiltakshaver forplikter seg til å rydde eventuell krattskog som kommer opp som følge av tiltaket en gang inne tre år fra ferdigstilling i områder hvor dette viser seg å være nødvendig. I tilfeller hvor dette vil være aktuelt vil grunneier bli kontaktet av kommunen.
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS