Utfordringer:

Miljøutfordringene i landbruket i Leirfjord er som for Nordland generelt. Tap av biologisk mangfold og kulturhistoriske verdier som følge av endret arealbruk og gjengroing. Endringer i landskapsbildet som følge av strukturrasjonaliseringen. Enkelte driftsbygninger som tas ut av bruk vedlikeholdes for dårlig. Lokalt er det også utfordringer knyttet til forurensing, herunder avfallshåndtering og utslipp av næringsemner til vann og vassdrag.
 
I skogbruket vil det å få på plass et tjenelig skogsbilveinett, som gjør at man hindrer unødige kjøreskader i skogen som følge av lang terrengtransport, være en av hovedutfordringene. Dette skal Leirfjord kommune gjennomføre via arbeidet med Hovedplan for skogsbilvei, og vil følgelig ikke bli behandlet videre i dette plandokumentet. Andre utfordringer i skogbruket i Leirfjord er å sørge for at ny skog kommer opp etter hogst, og at det etableres nye skogsområder ved nyplanting. Dette samt kvalitetsforbedrende tiltak som avstandsregulering i tette plantefelt vil være satsingsområder i skogbruket i Leirfjord denne perioden.
 
Mål:
Leirfjord kommune har som mål at landbruksnæringen i kommunen skal ha et godt navn og rykte. Landbruket som miljøgode skal sette næringen i et godt lys, den skal være fremtidsrettet og mest mulig klima og forurensingsnøytral. Skogbruket skal sørge for at ny skog kommer opp etter hogst, at denne skogen er av høy kvalitet, og sørge for at all form for skogsdrift er innenfor de rammer som Levendeskog-standardene beskriver.
 
For å nå disse målene har Leirfjord kommune laget tiltaksstrategier som vi mener er i tråd med regionale føringer og de mål som kommunen gjennom denne planen har satt seg.
 
Vedlegg til plan:
Tiltaksstrategier for Leirfjord kommune 2012-2015
 
Spesielle miljøtiltak i jordbruket
 
Kulturlandskap og Kulturminner:
 • Tilskudd til restaurering av gammelt kulturlandskap.
  • Tilskudd til rydding av skog og kratt på kulturmark som er gjengrodd.
   • Tilskudd pr. areal inntil 300,-/daa
 • Tilskudd til tilstandsvurdering og/eller vedlikeholdsplan av gamle bygg våningshus, jordkjellere, driftsbygninger etc.
  • Tilskudd til å dekke kostnader med utarbeidelse av tilstandsrapport/forslag til gjennomføringsplan gjennomført av fagperson.
   • Engangstilskudd på inntil kroner 5000,-.
 • Tilskudd til rydding av skog rundt og på registrerte kulturminner.
  • Tilskudd til å dekke kostnader ved rydding av skog og annen vegetasjon for å få kulturminner frem i dagen.
   • Engangstilskudd på inntil kroner 5000,-.
 • Tilskudd til rydding, etablering og merking stier/løyper i tilknytning til jordbrukets kulturlandskap.
  • Tilskudd til rydding av vegetasjon og etablering av sti.
  • Tilskudd til skilting og merking av trase.
   • Tilskudd til prosjekt, inntil 60 % av godkjent kostnadsoverslag.
 • Tilskudd til utarbeiding av tunplan.
  • Tilskudd til planlegging og utarbeidelse av tunplan.
   • Tilskudd til prosjekt, inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, og maksimalt kr 10.000,-
 
Forurensing:
 • Tilskudd til skjøtsel av kantsoner mellom jordbruksarealer og vann og vassdrag.
  • Tilskudd til etablering/planting av vegetasjonsbelte mellom jordbruksareal og vann og vassdrag.
   • Tilskudd pr. areal inntil 5000,- pr. dekar
 
 
For tilskudd i SMIL-ordningen gjelder følgende:
 • Tilskudd kan ikke overstige dokumenterte kostnader.
 • Ved eget arbeid skal kostnadsoverslag godkjennes av kommunen før tilskudd innvilges.
 • Ved tilskudd til ryddig av gammel kulturmark skal det foreligge dokumentasjon/sannsynliggjøring av tidligere bruk av arealet.
  • Det innvilges ikke tilskudd til rydding av beite som er gjengrodd p.g.a. for lavt beitetrykk ved egen bruk.
 • Søknadsfrist 30. august.
 • Miljøplan trinn 2 vedlegges søknad.
 • I søknader om tilskudd til etablering/merking av stier vil samarbeidsprosjekter og prosjekter som tar hensyn til universell utforming bli prioritert.
 
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket
 
Planting:
 • Tilskudd til nyplanting.
  • Tilskudd til å etablere produksjonsskog – bar og løv.
   • Tilskudd inntil 70 % av dokumenterte kostnader på plantekjøp og utplanting.
 • Tilskudd til reetablering av skog
  • Tilskudd til å reetablere produksjonsskog etter hogst.
   • Tilskudd inntil 70 % av dokumenterte kostnader på plantekjøp og utplanting.
 • Tilskudd til suppleringsplanting.
  • Tilskudd til planting i plantefelt hvor det har vært stor dødelighet på utsatte planter.
   • Tilskudd inntil 70 % av dokumenterte kostnader på plantekjøp og utplanting.
 
Kvalitetsforbedrende tiltak i skog:
 • Tilskudd til avstandsregulering i plantefelt.
  • Tilskudd til å avstandsregulere i plantefelt hvor det er blitt plantet for tett, samt rydding av kratt som er til hinder for produksjonsskogen.
   • Tilskudd pr. areal inntil 500,- pr. dekar.
 
For alle tilskudd i NMSK-ordningen gjelder følgende:
 • Tilskudd kan ikke overstige dokumenterte kostnader.
  • Ved eget arbeid stipuleres en utplantingskostnad på kroner 2 pr. plante og kroner 250 pr. time avstandsregulering.
  • Ved leid arbeidskraft skal det legges frem lønnsbilag som dokumentasjon.
  • Ved planting utført av entreprenør legges kopi av regning på utført arbeid ved søknad om tilskudd.
 • Søknadsfrist 30. september.
 • Søknader om midler behandles samlet etter søknadsfristen.
 • Tilskuddsprosenten er flytende og reguleres etter søknadsmasse et gitt år