​Demens er en fellesbetegnelse på en tilstand som er forårsaket av ulike organiske sykdommer.
​Demens kjennetegnes ved kognitiv svikt i form av hukommelsesproblemer, orienteringsproblemer, språkvansker, svikt i planleggingsevne, sviktende evner til å utføre dagliglivets aktiviteter og endringer i sosial væremåte.
 
Hukommelsesteamet sin funksjon
Hukommelsesteamet kartlegger og er med i utredning av personer med hukommelsessvikt eller demenssykdom. Vi anbefaler tiltak og tjenester, og gir råd og veiledning til den enkelte og deres pårørende. Teamet arbeider med fastlegene, spesialisthelsetjenesten, hjemmesykepleien og sykehjemmet. Hukommelsesteamet kan bidra med veiledning og internundervisning til kommunens øvrige helsepersonell. Det er et lavterskeltilbud og kommunens innbyggere som har spørsmål om demens, kan ta kontakt med demenskoordinater Matilde E. Sjøset på telefon 906 84 697.
 

I Leirfjord kommune har vi ulike tilbud til personer med demens og deres pårørende:

  • Solstua dagsenter som er et aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens
  • Skjermet enhet i sykehjemmet (langtidsopphold)
  • Mulighet for avlastning
  • Hukommelsesteam
  • Demenskoordinator

For nærmere informasjon om de ulike tilbudene kan du kontakte

  • Leirfjord sykehjem tlf 75074054/75074066 E-post: Tor Håve
  • Hjemmebasert omsorg til 75074056/95780088 E-post: Tove Nyland
  • Demenskoordinator telefon 90684697 E-post: Matilde Sjøset

Du kan også henvende deg til din fastlege.

Søknadsskjema for pleie - og omsorgstjenester finner du her.

Mer informasjon om demens finner du på
Helsenorge
 
 
 
 
Du kan også ringe til
Demenslinjen