Hvorfor lager vi en slik plan?
  • Vi ønsker oversikt over kommunens viktigste ferdselsårer og tilstanden på turruten
  • Vi ønsker å avklare ansvar og skaffe oversikt over vedlikeholdsoppgaver
  • Vi vil sikre tilgang til turruter som er tilpasset brukere med ulike behov, sommer og vinter
  • Ferdselsårene som beskrives i planen skal legges inn i Nasjonal base for tur- og friluftsruter
  • Alle skoler, barnehager og omsorgsboliger/sykehjem skal ha en turvei/sti eller turrute tilpasset deres bruk i umiddelbar nærhet
 
Hvor langt har vi kommet i arbeidet?
Leirfjord kommune har gjennomført en intern kartlegging av kjente ferdselsårer. Nå trenger vi hjelp fra befolkningen til å kartlegge flere ferdselsårer, samt kvalitetssikre de dataene vi allerede har. For å komme i kontakt med gode informanter vil vi be grendeutvalgene om hjelp.
Når kartleggingen er ferdig, starter arbeidet med å utarbeide planen med tiltaksplan og kartdel. Planen forventes å være klar for politisk behandling ca. september 2021.