Barnevern

Leirfjord kommune er vertskommune for det interkommunale barnevernssamarbeidet mellom kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Træna.

Barnevernet har kontor på kommunehuset på Leland.

Leder for tjenesten er Elisabeth L. Johansen

Barnevernstjenesten har døgnbemannet vakttelefon. I arbeidstiden kan du ringe 750 74 044 (kl 0800-1500/1600) og etter stengetid kan du ringe 750 74100.

Barnevernstjenesten søker besøkshjem og støttekontakter! Les mer
 
Melding til barnevernstjenesten
En melding til barnevernstjenesten er informasjon om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at personen som melder saken har observert det som meldingen refererer til, men vedkommende bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barnevernstjenesten skal
  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • starte undersøkelse dersom det er rimelig grunn til å anta at det er behov for hjelpetiltak
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt.
Veiledning
Du kan melde fra til barneverntjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.
Interne opplysninger
Dersom barnevernet mottar en bekymringsmelding for et barn som har asylsøkerstatus, skal meldingen følges opp etter samme prosedyrer som gjelder for andre barnevernssaker. Dette er slått fast i rundskriv Q-06/2010 som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte ut i desember 2010.
 
Behandlingstid
Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal gis en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.
 
 
Referanser
Hvordan går jeg frem?
Kontak den interkommunal barneverntjenesten, tlf 75 07 40 00 / 75 07 41 00
 
Omsorgsovertakelse av et barn
Det offentlige overtar omsorgen for et barn når foreldrene på en eller annen måte ikke har kunnet gi god nok omsorg til barnet. Det må være nødvendig å overta omsorgen ut fra den situasjonen barnet befinner seg i. Det er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som gjør vedtak om omsorgsovertakelse. Et slikt vedtak kan ikke treffes hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak.
 
Kort tid etter en omsorgsovertakelse skal barneverntjenesten kontakte foreldrene og tilby veiledning og oppfølging. Barneverntjenesten kan foreslå hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at en framtidig tilbakeføring av barnet kan bli mulig.
Foreldrene kan kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse bringes inn for tingretten til rettslig prøving.
 
Kriterier
Kriterier for omsorgsovertakelse kan være
  • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
  • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandlet
Behandling
Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ som normalt ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av to sakkyndige medlemmer og to lekfolk.
Referanser
Hvordan går jeg frem?
Kontakt den interkommunal barneverntjenesten, tlf 75 07 40 00 / 75 07 41 00

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS