Folkehelseloven krever at kommuner og fylkeskommuner har oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden. Kommunehelsa statistikkbank og folkehelseprofilene er utformet for å hjelpe lokale myndigheter til å identifisere folkehelseutfordringene. 

Du kan lese mer om folkehelseprofilene og hente folkehelseprofil for landets kommuner og fylker her hos Folkehelseinstituttet. Tema for folkehelseprofilene i 2023 er bomiljø og folkehelse.

Leirfjord kommunes folkehelseprofil for 2023

Nb! Leirfjord kommune gjennomfører Ungdataundersøkelsen i ungdomsskolen hvert 3. år. Tallgrunnlaget (antall elever) er allikevel for lite til at data kan publiseres fordelt på klassetrinn og kjønn. Dermed kan dessverre ikke våre Ungdataresultater sammenlignes med resten av landet. I Folkehelseprofilen mangler derfor tall fra Ungdata i Leirfjord.