NB: For budsjettåret 2024 har ikke kommunestyret bevilget midler til pendlertilskudd.

Retningslinjer for Leirfjord kommune, vedtatt av kommunestyret i møte 24.09.2015 sak 40/15

  1. Leirfjord kommunestyre tar ved budsjettbehandlingen hvert år stilling til om det skal avsettes midler til pendlertilskudd det påfølgende budsjettåret 

  2. Innbyggere i Leirfjord som pendler til arbeid i andre kommuner, kan søke om pendlertilskudd til delvis dekning av reiseutgifter til/fra arbeid

  3. For å være søknadsberettiget må følgende være oppfylt:

  • Pendler må ha dokumenterte reiseutgifter på minimum kr 200,- pr dag. Beløpet justeres i forhold til prisstigning

  • som reisekostnader regnes bompasseringer billetter (etter rabatt) til buss, ferge og hurtigbåt samt kjøreutgifter til egen bil etter statens satser.

  • Pendler må ikke motta hel eller delvis dekning av reiseutgifter fra arbeidsgiver.

  • Pendler må ikke få dekket reiseutgifter av fylkeskommunen, NAV, stipend eller andre offentlige støtteordninger.

     4. Søknadsfristen settes til 15. november hvert år.

     5. Ordningen annonseres i på kommunes hjemmeside.

     6. Søknaden må fremmes på skjema som er lagt ut på kommunens nettsider, og sendes til Leirfjord kommune ved postmottaket.

     7. Ved revisjonsgjennomgang av ordningen kan søker bli avkrevd dokumentasjon for å bekrefte opplysningene som er gitt i søknaden.      

     8. Tilskuddet utbetales innen 15. desember hvert år.      

     9. Tilskuddet er likt for alle som er berettiget til tilskudd, justert for antall dager med pendling året

SØKNADSSKJEMA