Leirfjord er en kystkommune midt på Helgeland i Nordland.
Kommunen har en sentral beliggenhet i regionen, med nærhet til større arbeidsmarkeds-sentra og utdanningsinstitusjoner.
Leland er administrasjonssted.
Leirfjord har nær tilknytning til både flyplass, jernbane, E6 og kystleia.
 
Areal
Leirfjord kommune har et totalareal på 465,3 km2. Jordbruksareal i drift er på ca 19 km2 og produktivt skogbruksareal er på 61 km2. Sjøarealet er på 14 km2.
 
Folketall
Pr. fjerde kvartal 2023 hadde Leirfjord kommune et folketall på 2352.
 
Næringsliv
Jordbruk er den dominerende næring i Leirfjord. Kommunal virksomhet sysselsetter imidlertid flest personer i kommunen.
 
Oppvekst og omsorg
Leirfjord kommune har god barnehagedekning. Barne- og ungdomsskolen er lokalisert på Leland. I eldreomsorgen har kommunen gode tilbud innen sykehjems- og hjemmebaserte tjenester.
 
Kultur og severdigheter
Gjennom ulike lag og foreninger er det bygd opp et rikt aktivitetstilbud.  Leirfjordhallen bidrar til flere og mer varierte muligheter innen idretts- og kulturlivet i kommunen. Leirfjord Bygdesamlinger inneholder mange severdigheter fra gamle dager. Leirfjord kommune er med i ”Skulpturlandskap Nordland” med skulpturen ”Omkring”. Kommunens bidrag i prosjektet ”Fotefar mot nord” er ”Fra fangstanlegg til tyskerfestning”.
 
Kommunevåpen
Leirfjord kommunes kommunevåpen er et grønt grenkors på gull bunn. Motivet symboliserer både jordbruk og skogbruk, men også det livgivende og vekstfremmende, hvor treet er avhengig av både sol, vann og næring fra jord og luft. Grenkorsets grafiske form kan også assosiere kommunikasjoner, hvor grenene danner piler som viser kommunikasjonsretningene inn til Leirfjord kommune fra innland og kyst, og fra både sør og nord i landet.
 
Kommunefugl
Leirfjord sin kommunefugl er Linerle (latin:Motacilla alba). Linerla er av de sikre vårtegnene våre. Den kommer om våren og trives i lag med menneskene i kulturlandskapet, hvor den følger oss over hele kommunen der vi bor. Den kalles også vippestjert, hvor den kjennetegnes med den karakteristiske vippingen med halen når den går eller løper langs bakken. På Helgeland har den også tilnavnet møk(k)erdungsiri/møk(k)erdungdessæ.
 
Kommuneblomst
Leirfjord sin kommuneblomst er Hestehov (latin:Tussilago farfara). Hestehoven er av de første plantene som blomstrer om våren, og har dette navnet etter formen på bladene til blomsten. Andre navn på hestehoven er leirfivel og i Nordland også kalt leirskit/leirsjit. Det viser til at den trives i leirjord, hvor vi finner den på steder som er blottlagt av mennesket, innmark, vei og grøftekanter m.m.
 
Natur
Leirfjord kommune har en variert natur med fjorder, fjell, rike fiskeelver og fiskevann. I tillegg til gode muligheter til hav- og fjordfiske innbyr naturen til et variert jakt-, fiske- og friluftsliv.