Plan- og næringsutvalget har i møte 11.03.2020, sak 15/20 fattet vedtak om å legge ut forslag til planprogram til offentlig høring i seks uker, jf. pbl. § 4-1.
Det kunngjøres samtidig varsel om ny oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel jf. pbl. §§11-12 og 11-13.
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel kan skrives ut hos servicetorget i Leirfjord kommunes rådhus, eller kan lastes ned her: www.leirfjord.kommune.no/Selvbetjening/Høringer.