Kommunestyret har i møte 24.09.2020, sak 60/20 fattet følgende vedtak:

«Kommunestyret vedtar forslag til kommunal planstrategi 2020-2024, jfr. plan og bygningsloven §10-1, med mindre justeringer som fremkommer av revidert forslag 06.08.2020.»

Reviderte plandokumentene, datert 07.10.2020 og mer informasjon om planen finnes på kommunens hjemmeside www.leirfjord.kommune.no både under Selvbetjening/Høringer  og Bolig og eiendom/Planavdeling/Kommunale planer/ Kommunal planstrategi.