Plan- og næringsutvalget har i møte 27.06.2023, sak 43/23 fattet vedtak om å legge ut forslag til kommuneplanens arealdel til offentlig høring jf. pbl. § 11-14. Forslaget er oppdatert i samsvar med plan- og næringsutvalget vedtak.

Kommuneplanens arealdel skal bidra til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og gi føringer og sikre arealbruken i kommunen. Målet er at arealdelen skal være et forutsigbart styringsdokument, som skal bidra til å videreutvikle Leirfjord kommune på en bærekraftig måte i et langsiktig perspektiv.

Leirfjord kommunes siste arealdel ble vedtatt i 2003.

Oppstart av planarbeidet blir annonsert i Helgelands Blad og på Leirfjord kommunes hjemmeside. Forslag til kommuneplanens arealdel kan skrives ut hos servicetorget i Leirfjord kommune, eller lastes ned her:

https://www.leirfjord.kommune.no/kommuneplan-2020-2032.537886.no.html

Plankartet kan ses digitalt på denne lenken:

https://kommunekart.com/klient/hald?urlid=60e6d1c257fe4f7da53012f4574ec5c9

Innspill kan sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller til post@leirfjord.kommune.no innen 01.09.2023. Innspill merkes med sak 2021/1833.