Kommunestyret vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, jfr. plan og bygningsloven §11-15, med mindre justeringer som fremkommer av revidert forslag datert 21.06.2021 og med følgende tillegg:

Side 17 Folkehelse og levevilkår - under "Hva gjør Leirfjord kommune for å få det til?" - Tilstrebe et tjenestetilbud som i størst mulig grad er tilpasset innbyggernes ulike behov.

Kommuneplan samfunnsdel 2021-2032, datert 11.10.2021

Saksprotokoll, datert 29.09.2021

Vedtak, datert 29.09.2021

Innkomne merknader 08.03.21-30.04.21

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2021-2032

Kommunestyret har i møte 12.11.2020, sak 72/20 fattet følgende vedtak:
"Kommunestyret fastsetter forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2020-2032, jfr. plan og bygningsloven §§4-1 og 11-13, med mindre endringer som fremkommer av revidert forslag datert 02.10.2020."

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2021-2032

Samlet saksframstilling 12.11.20

Innkomne merknader 05.05.20-26.06.20

FN bærekraftsmål - veileder

Kort om kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy, og inneholder to deler; en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester, og arealdelen fastsetter arealutviklingen, vekst og vern i kommunen.

Medvirkning i Leirfjord kommune

Leirfjord kommune legger vekt på innbyggerinvolvering, samarbeid med organisasjoner og næringsliv.Inbyggermedvirkning er en viktig del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Derfor ble det gjennomført en spørreundersøkelse. En skriftlig oppsumering av hva som kom ut av denne innbyggermedvirkningen kan du lese her:

Framtidens Leirfjord kommune, digital brukermedvirkning, sluttrapport