Kommuneplanen samfunnsdel 2021-2032

Kommunestyret vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, jfr. plan og bygningsloven §11-15, med mindre justeringer som fremkommer av revidert forslag datert 21.06.2021 og med følgende tillegg:

Side 17 Folkehelse og levevilkår - under "Hva gjør Leirfjord kommune for å få det til?" - Tilstrebe et tjenestetilbud som i størst mulig grad er tilpasset innbyggernes ulike behov.

Kommuneplan samfunnsdel 2021-2032, datert 11.10.2021

Saksprotokoll, datert 29.09.2021

Vedtak, datert 29.09.2021

Innkomne merknader 08.03.21-30.04.21

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2021-2032

Kommunestyret har i møte 12.11.2020, sak 72/20 fattet følgende vedtak:
"Kommunestyret fastsetter forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2020-2032, jfr. plan og bygningsloven §§4-1 og 11-13, med mindre endringer som fremkommer av revidert forslag datert 02.10.2020."

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2021-2032

Samlet saksframstilling 12.11.20

Innkomne merknader 05.05.20-26.06.20

FN bærekraftsmål - veileder

Kort om kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy, og inneholder to deler; en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester, og arealdelen fastsetter arealutviklingen, vekst og vern i kommunen.

Medvirkning i Leirfjord kommune

Leirfjord kommune legger vekt på innbyggerinvolvering, samarbeid med organisasjoner og næringsliv.Inbyggermedvirkning er en viktig del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Derfor ble det gjennomført en spørreundersøkelse. En skriftlig oppsumering av hva som kom ut av denne innbyggermedvirkningen kan du lese her:

Framtidens Leirfjord kommune, digital brukermedvirkning, sluttrapport

 

Kommuensplan arealdel 2023-2035

Høring og offentlig ettersyn av kommuneplan arealdel 2023-2035

Plan- og næringsutvalget har i møte 27.06.2023, sak 43/23 fattet vedtak om å legge ut forslag til kommuneplanens arealdel til offentlig høring jf. pbl. § 11-14. Forslaget er oppdatert i samsvar med plan- og næringsutvalgets forslag til vedtak.

Kommuneplanens arealdel skal bidra til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og gi føringer og sikre arealbruken i kommunen. Målet er at arealdelen skal være et forutsigbart styringsdokument, som skal bidra til å videreutvikle Leirfjord kommune på en bærekraftig måte i et langsiktig perspektiv. Leirfjord kommunes siste arealdel ble vedtatt i 2003.

Oppstart av planarbeidet blir annonsert i Helgelands Blad og på Leirfjord kommunes hjemmeside.

Plandokumentene

Forslag til kommuneplanens arealdel kan skrives ut hos servicetorget i Leirfjord kommune rådhus, eller lastes ned her:

Samlet sakframstilling

Beskrivelsen, datert 04.07.2023

Bestemmelser, datert 04.07.2023

Retningslinjer, datert 19.06.2023

Plankart, datert 10.07.2023

Temakart 1 friluftsområder, datert 04.07.2023

Temakart 2 reguleringsplaner, datert 04.07.2023

Temakart 3 funksjonell strandsone, datert 10.05.2023

KU-vurdering, datert 04.07.2023

Funksjonnel strandsone i LK- delrapport, datert 08.02.2022

Vurdering av innkomne merknader for planprogram, kommuneplenes samfunnsdel og arealdel

Sluttrapport framtidens Leirfjord kommune, datert 18.12.2020

 

Plankartet kan ses digitalt på denne lenken:

https://kommunekart.com/klient/hald?urlid=60e6d1c257fe4f7da53012f4574ec5c9

Det ligger ett komplett eksemplar i papirformat på kommunetorget, og kan leses der.

Høringsuttalelse

Du har anledning til å sende inn merknad til planforslaget. Vær tydelig på hvilke områder du har merknad til (legg ved et kart) og oppgi gårds- og bruksnummer. Det anbefales at du skriver kort og rett frem hva du er enig eller uenig i. Skriv gjerne en kort begrunnelse for dine meninger.

Høringsperioden er 12.07.2023 - 01.10.2023. Innspill kan sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no.

Frist for merknader er satt til 01.10.2023. Innspill merkes med sak 2021/1833.

Etter høringsfristen vil alle høringsuttalelser bli gjennomgått. Det er Kommunestyret som vedtar den endelige arealplanen, og det vil komme frem av saksdokumentene hvordan høringsuttalelsene er vurdert.