VEDTEKTER FOR GRAVPLASSER I LEIRFJORD KOMMUNE –FASTSETTING AV FESTEAVGIFT

Vedtak:
1. Kommunestyret tar forslag til vedtekter for gravplassene i Leirfjord kommune til
orientering.
2. Festeavgiften fastsettes til kr 100,- pr år fra 2016. Festeavgiften prisjusteres årlig med
konsumprisindeksen.

 

Vedtekter for gravplassene i Leirfjord kommune.