Kommunestyret har i møte 09.11 2018, sak 43/18 vedtatt områdereguleringsplan for Leinesodden (PlanID 201501).
Planen består av plankart, med tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser.

 

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

 

 

Klagerett
Kommunestyrets vedtak kan påklages, jf plan- og bygningsloven §12-12 og jf.§1-9
Enkelt vedtaket kan påklages, jfr. forv.lovens §28.
Klagefrist er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram, jfr. forv.lovens §29.
Forv.lovens §18 gir en part rett til å se sakens dokumenter. Klagen må være undertegnet og vise til det vedtak som det klages over. Den må være begrunnet og inneholde eventuelle nye opplysninger som har betydning for behandling av klagen.
Klagen sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller postmottak@leirfjord.kommune.no