Iht plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med detaljreguleringsplan for ny gang og sykkelvei langs Fylkesvei 17 fra Leland til Slettan i Leirfjord kommune (plan-ID: 201901).

Tiltakshaver er Leirfjord kommune, forslagsstiller er Multiconsult Norge AS.

Leland-Slettan

Planområdet utgjør ca. 36 daa.

Hensikten med planen er å sikre tilstrekkelig areal til vegformål og å sikre myke trafikanter ved etablering av gang og sykkelveg og busslomme.

Eksisterende og planlagt bebyggelse, sideanlegg og jordbruksareal som berøres av planområdet på sørsiden av Fv. 17 skal videreføres iht gjeldende planer sålangt mulig.

Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning jf Forskrift om konsekvensutredning.

1.1‐1.2. Foreløpig plangrense , 2. Underretningsliste, mottatt fra kommunen 05.02.2019 , Referat fra oppstartsmøte, 22.01.2019 , Avklaring av forholdet til KU- bestemmelser i PBL.pdf

Varsel kan sees under Plan til offentlig ettersyn eller Høringer på Leirfjord kommunes websider: www.leirfjord.kommune.no

Grunneiere og berørte naboer tilskrives direkte.

 

Kommentarer og merknader som er relevante for planarbeidet sendes skriftlig innen 10. mai 2019 til:

Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8990 Leirfjord, el postmottak@leirfjord.kommune.no 

 

Kommentarer og merknader som er relevante for planarbeidet kan rettes til:

Martyna A. Trot på tlf 75 07 40 47  eller epost martyna.anna.trot@leirfjord.kommune.no

Halvor Asper på tlf 957 57 163  eller epost halvor.asper@multiconsult.no