I hht plan‐ og bygningslovens §§ 12-1,12-3  og 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for Nonshaugveien  i Leirfjord. Tiltakshaver er Leirfjord

kommune.

Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredninger §§ 8, 10 og 11.

Utarbeidelse av reguleringsplan skal sikre et godt grunnlag for drift og vedlikehold, herunder opprusting av sidearealer, definere bruken med hensyn til kjørende og myke trafikanter samt fremskaffe grunnlag for nødvendig grunnerverv.

 

Grunneiere og berørte naboer tilskrives direkte.

Varsel om planoppstart og aktuelle dokumenter kan også sees på Leirfjord kommune sin hjemmeside; www.leirfjord.kommune.no

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger som er relevante for planarbeidet, bes melde dette skriftlig til Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord eller post@leirfjord.kommune.no innen 07. november 2020.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås gjennom henvendelse til: Leirfjord kommune v/Martyna A. Trot, tlf: 75 07 40 47, epost: martyna.anna.trot@leirfjord.kommune.no