Hensikten med planarbeidet er å oppgradere gjeldende reguleringsplan for Sommerset vedtatt 15.01.1982. Tiltakshaver: Øvre Sommerset Veilag m/ grunneier Ann Karin Ronesen. Planfaglig konsulent: Asplan Viak AS.

Innspill til planen sendes til Asplan Viak AS, Søndregata 34, 8450 Stokmarknes eller på e_post til dagmar.kristiansen@asplanviak.no innen 11.9.2022.

Vedlagte dokumenter:

Plankart 

Referat oppstartsmøte 

Reguleringsbestemmelser

ROS

Varsel om oppstart av planarbeid

Plandokumentene kan finne også under Selvbetjening/Høringer.