I medhold av plan og bygningsloven §§ 12-1,12-8 og 12-14 gis det med dette varsel om igangsetting av privat reguleringsplan for «Andreas Bensovikja» PlanID 202001 del av Gnr. 42 Brnr. 19, Gnr.42 Brnr.11 og Gnr. 42 Brnr. 8 i Leirfjord kommune. Tiltakshaver er Dag Edvardsen. Utførende konsulent er Dag Edvardsen

Dagens plan er «Andreas Bensovikja» planID 30033. Tiltaket er vurdert mot KU forskrift til ikke å falle inn under krav til konsekvensutredning. Merknadsfrist er satt til 01.04.21
Innspill og merknader kan sendes til :
Dag Edvardsen, Egedesgt. 41, 8656 Mosjøen, eller på Epost : dag-ed@online.no


Varsel om oppstart og annen informasjon er tilgjengelig her : Planer til offentlig ettersyn - Leirfjord kommune