Ungdomsrådet velges med hjemmel i kommuneloven §5-1 e) og forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Rådet skal ha 5 medlemmer, og 5 varamedlemmer.  Medlemmene skal ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet. Kommunestyret oppnevner ungdomsråd blant de valgbare ungdommene. Funksjonstiden er 2 år av gangen. Alle som velges må på forhånd levere samtykkeerklæring. 

Medlemmene i LUR mottar reise -, diett- og møtegodtgjørelse på lik linje med andre kommunale råd. Kommunestyret bevilger hvert år et beløp som rådet selv gis myndighet til å fordele til tiltak for barn og unge.

Alle i aldersgruppa 13 – 18 år som har interesse for barne- og ungdomsarbeid i egen kommune kan melde seg som kandidater for barne- og ungdomsrådet.

Frist for å melde inn kandidater: 15. oktober 2021

Du kan melde inn kandidater til post@leirfjord.kommune.no eller til Einar Einmo.