NFTU jobber spesielt med å nå tilstandsmålene satt i «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg». Det omfatter å nå målene om at:

• Flere bruker bilbelte

• Flere sikrer barn i bil riktig

• Flere bruker sikkerhetsutstyr når de går og sykler; hjelm, refleks, lys osv.

• Flere overholder fartsgrensen

• Færre kjører ruspåvirket av alkohol, narkotika, medisin osv.

Spesielt viktig er det å nå utsatte grupper i samfunnet, og de som kan påvirke andre:

• Barn og unge (barnehage, barnetrinnet, ungdomstrinnet, videregående)

• Studenter ved lærerutdanningene

• Eldre trafikanter

• MC-førere

• Innvandrere

• Yrkessjåfører

Hvis dere ønsker et samarbeid for å gjennomføre holdningsskapende arbeid som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelprøver, refleksdemonstrasjon eller lignende ta gjerne kontakt! Hvis dere ønsker et møte eller en felles idemyldring før eventuell søknad gi beskjed.

NFTU har i sin årsplan satt av noe midler for å bidra til felles tiltak med frivillige organisasjoner rettet mot tilstandsmålene i nasjonal handlingsplan.

Send derfor inn en søknad der dere beskriver tiltaket dere ønsker å gjennomføre samt kostnadsoverslag til silje.fisktjønmo@vegvesen.no.

Det er også mulig å søke om holdningsskapende midler med frist for vårhalvåret 10.03.18, mer informasjon om dette finnes her:

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/lag-og-foreninger/trafikksikkerhet-holdninger.749588.aspx

Med ønske om en fin dag!

For Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU)

Med vennlig hilsen

Silje Fisktjønmo