Trafikksikkerhet - samarbeid med frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjonene gjør en betydelig innsats for trafikksikkerheten i Norge. Frivillige organisasjoner er med sine mange medlemmer en viktig ressurs som ved koordinering og målrettet innsats kan nå et stort antall trafikanter lokalt. Innsatsen gjøres i form av informasjon og påvirkning rettet mot egne medlemmer, gjennom påvirkning av beslutningstakere og gjennom samarbeid med offentlige etater. Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker derfor å samarbeide med organisasjoner og foreninger i Nordland for å spre mer kunnskap om trafikksikkerhet til deres medlemmer.

 

NFTU jobber spesielt med å nå tilstandsmålene satt i «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg». Det omfatter å nå målene om at:

• Flere bruker bilbelte

• Flere sikrer barn i bil riktig

• Flere bruker sikkerhetsutstyr når de går og sykler; hjelm, refleks, lys osv.

• Flere overholder fartsgrensen

• Færre kjører ruspåvirket av alkohol, narkotika, medisin osv.

Spesielt viktig er det å nå utsatte grupper i samfunnet, og de som kan påvirke andre:

• Barn og unge (barnehage, barnetrinnet, ungdomstrinnet, videregående)

• Studenter ved lærerutdanningene

• Eldre trafikanter

• MC-førere

• Innvandrere

• Yrkessjåfører

Hvis dere ønsker et samarbeid for å gjennomføre holdningsskapende arbeid som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelprøver, refleksdemonstrasjon eller lignende ta gjerne kontakt! Hvis dere ønsker et møte eller en felles idemyldring før eventuell søknad gi beskjed.

NFTU har i sin årsplan satt av noe midler for å bidra til felles tiltak med frivillige organisasjoner rettet mot tilstandsmålene i nasjonal handlingsplan.

Send derfor inn en søknad der dere beskriver tiltaket dere ønsker å gjennomføre samt kostnadsoverslag til silje.fisktjønmo@vegvesen.no.

Det er også mulig å søke om holdningsskapende midler med frist for vårhalvåret 10.03.18, mer informasjon om dette finnes her:

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/lag-og-foreninger/trafikksikkerhet-holdninger.749588.aspx

Med ønske om en fin dag!

For Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU)

Med vennlig hilsen

Silje Fisktjønmo

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS