Tildelt tilskudd kan kun brukes til å dekke faktiske dokumenterte utgifter i forbindelse med tiltaket. Tildelt tilskudd kan ikke benyttes som betaling for egeninnsats, dugnadsinnsats og udokumenterte utgifter.


Kriterier:
- Søker må ha organisasjonsnummer.
- Søknad må inneholde beskrivelse av tiltaket, kostnadsoversikt/budsjett, plan for gjennomføring og ansvarlig kontaktperson.
- I budsjett er det krav om 50 % egenfinansiering for tiltaket. Dette kan være arbeidstimer/dugnadsinnsats. Timesats for dugnad i budsjettet er kr 300,- pr time.
- Maksimal søknadssum kr 10.000,-
- Tiltaket må som hovedregel gjennomføres i søknadsåret.
- Etter gjennomføring må det skrives en kort rapport om tiltaket. Utbetaling av tildelte midler skjer etter nærmere avtale med Helgeland friluftsråd.


Prioriterte tiltak:
- Nærmiljøtiltak som favner mange.
- Nye tiltak som ikke tidligere har vært gjennomført.
- Tiltak som kan få nye brukergrupper til å starte med friluftsliv.


Søknad sendes på mail til helgeland@friluftsrad.no innen 1. april 2023.