Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Leirfjord kommune er tildelt ramme på kr. 200 000,- for tilskudd til drenering av jordbruksjord 2021. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord, gi potensial for økt matproduksjon, samt redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag. Med informasjon og søknadsskjema finnes hos landbruksdirektoratet: Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Landbruksdirektoratet

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Leirfjord er tildelt ramme på kr. 100 000,- for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2021. Dette gjelder støtte til tiltak som fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket. Mer informasjon og søknadsskjema finnes hos landbruksdirektoratet: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  - Landbruksdirektoratet

Søknadsfrist for 2021 settes til 15. mars. Spørsmål knyttet til tilskuddsordningene kan rettes til kommunen.