Slik sender du inn søknad
Søknad sendes til Helgeland Kraft via et elektronisk søknadsskjema. Skjemaet finner du på www.helgelandkraft.no. Vi er opptatt av at alle som søker skal få lik behandling, og har derfor satt frist for innsendelse av søknad til 1. desember 2020. Midlene fordeles likt i regionen basert på kommunenes eierandel i Helgeland Kraft.


Frivillige tiltak for barn og unge prioriteres
Det frivillige arbeidet som legges ned over hele Helgeland er svært viktig for innbyggerne. Det bidrar til trivsel, stolthet og økt aktivitet, og er med på å bygge opp regionen som et attraktivt sted å leve. Helgeland Kraft ønsker å være med å legge til rette for videre utvikling av dette arbeidet, og blant de tiltakene vi gjør er å samarbeide bredt med lag og foreninger, særlig innen idrett, kultur og friluftsliv. «Frivilligheten er med på å skape tilhørighet og felles identitet for oss helgelendinger», sier Jonas V. Ottermo, Markeds- og kommunikasjonsrådgiver i Helgeland Kraft. «For Helgeland Kraft er det viktig å stimulere til aktiviteter som skaper økt trivsel og bolyst på Helgeland».
Tiltak som kommer mange til gode over tid prioriteres. Det er en viss utskiftning av mottagere fra år til år, slik at så mange som mulig får støtte i løpet av en periode. Etter fristen den 1. desember jobber en arbeidsgruppe med fordeling av midlene. Svar på søknadene sendes ut i løpet av januar.

Helgeland Kraft AS