Bakgrunn for å starte dette prosjektet er et ønske om å gi kommunens eldre innbyggere et forebyggende helsetilbud som kan bidra til en trygg og frisk alderdom. Dette er også et viktig bidrag for at Leirfjord kommune skal være fremoverlent i møtet med fremtidens utfordringer i eldreomsorgen.

Prosjektet har mål om å kunne tilby eldre fra fylte 80 år et tilbud om forbyggende hjemmebesøk. Fortrinnsvis eldre som ikke allerede har tilbud fra hjemmesykepleien. Hjemmebesøket vil dreie seg om en helsesamtale som fokuserer blant annet på tema som omhandler fysisk og psykisk helse, bolig og velferdsteknologi. Det vil bli gitt informasjon om kommunens tilbud innenfor pleie og omsorg og det vil kunne bli videreformidlet kontakt med aktuelle tjenestetilbud.

Det er også et mål å etablere en «Åpen helsestasjon for eldre» som lavterskel tilbud der det blir anledning for å komme innom for en prat om lettere helsespørsmål, råd og veiledning.

Samarbeidspartnere er folkehelsekoordinator, fastlegene, fysioterapitjenesten, ergoterapeut, psykisk helse, tannhelsetjenesten, hukommelseteam og frivillighetskoordinator.

Spørsmål eller innspill til prosjektet mottas med TAKK. Ring eller send mail til Matilde.sjoset@leirfjord.kommune.no. Telefonnummer 906 84 697.