Plan- og næringsutvalget har i møte 16.02.2017, sak 08/17 fattet følgende vedtak:
 
 
1. Leirfjord kommune melder oppstart av revidering kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser
2. Planprogram for prosessen legges ut på offentlig høring
 
Planprogrammet skal behandles i kommunestyret 24.02.2017. Planprogrammet legges ut på høring med forbehold om endringer ved kommunestyrets behandling.
 
Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan. Plan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017-2019 er en videreføring av Leirfjord kommunes kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2011-2015. Planen har vært videreført, men har ikke vært revidert eller rullert siden 2014.
 
Innspill til planen sendes Leirfjord kommune, Skolegata 39, 8890 Leirfjord,
eller på e-post til postmottak@leirfjord.kommune.no.
Innspill merkes med sak 17/351. Frist for innspill er: 29.03.17.
 
 
Spørsmål kan rettes til Folkehelse- og kulturkoordinator Hege Ansnes Igeland, tlf. 750 74243 eller E-post
 

Planprogram Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017-2019