VARSEL OM REGULERING

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om

oppstart av reguleringsarbeid på Leinesodden i Leirfjord kommune.

Planområdet ligger ytterst på Leinesodden og omfatter eiendommene med Gnr. 113 Bnr. 10, Gnr. 50

Bnr. 156 og deler av Gnr 113 Bnr 01. Planområdet vil bli med planlagt tiltak ca. 50 da.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge område til nærings – og havneformål. Det planlegges en

maritim servicebase med dypvannskai, gjestehavn, ferjeleie, servicebygg båt, kontor m.m.

Planarbeidet vil være en områdeplan hvor ønsket reguleringsformål avsettes. Noe oppfylling i sjø for å

etablere en dypvannskai på sørsiden av odden.

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arcon Prosjekt A/S v. Torbjørn Høyen, tlf: 90839041

eller pr. e-post til torbjorn@arcon.no innen 15.05.2015.

 

Kart over område kan fås ved henvendelse til Leirfjord kommune 75 07 40 00