Plan- og næringsutvalget har i møte 26.06.2019, sak 37/19 fattet følgende vedtak:
 
1. Med henvisning til Plan- og bygningsloven(Pbl.) §§ 12-10 og 12-11, legges deler av detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt (Planid:201502) ut til offentlig ettersyn med følgende endringer. 
2. Med henvisning til Pbl. §12-10 settes frist til å uttale seg til planen og eventuelt fremme innsigelse til seks uker fra dato for vedtak.  Planen blir lagt på høring fra 28.06.19 til 12.08.19.
Plandokumentene og mer  informasjon om planen finnes på kommunens hjemmeside www.leirfjord.kommune.no under planer til offentlig ettersyn fra 28.06.2019 til 12.08.2019. Plandokumentene ligger også i Servicetorget.
 
Eventuelle høringsuttalelser sendes til: Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord eller e-post: post@leirfjord.kommune.no   
Innspill merkes med sak 17/95.