1. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene (se punkt 2 og 3 f i Rundskriv 01/2018). Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.
  2. Frivillige organisasjoner, som arbeider for å gi tilbud til barn og ungdom som berørt av fattigdomsproblemer kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd. Det enkelte tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum tre kommuner. Søknaden vil kun bli behandlet av Bufdir. Se veilederen til rundskrivet for mer informasjon.
Målgruppen for ordningen er barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer. Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer
 
 
Kontaktperson i Leirfjord kommune er Birgit Johansen
 
Søknadsfrist: 08.desember 2017