KUNNGJØRING OM PLANVEDTAK
PLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015-2018 LEIRFJORD KOMMUNE

 

Overnevnte plan ble vedtatt 26.11.15 av kommunestyret.

Saksdokumentene består av saksprotokoll med saksframlegg og plandokument.

Dokumentene er tilgjengelig på rådhuset og på www.leirfjord.kommune.no

Papirversjon leveres ut på forespørsel.

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Klage skal sendes til Leirfjord kommune.

Klage skal være skriftlig, og sendes enten per brev eller e-post.

Merk henvendelsen med sak nr : 13\3

 

 

Med hilsen
Leirfjord kommune

 

 

Martyna Anna Trot
Arealplanlegger