Kommunestyret har i møte 30.09.2019, sak 33/19 fattet følgende vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-11 og 12-12 vedtas Ulvangsøya hyttefelt med utfyllende deler av reguleringsplan i Leirfjord kommune med mindre vesentlige endringer.

Plandokumentene og mer informasjon om planen finnes på kommunens hjemmeside www.leirfjord.kommune.no under Selvbetjening/Høringer

 

Klagerett:

Enkeltvedtak kan påklages etter forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra den dag vedtaket ble gjort kjent for deg. Klagen må være undertegnet og vise til det vedtak som det klages over. Den må også være begrunnet og inneholde eventuelle nye opplysninger som har betydning for behandling av klagen.

Klagen sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no.