Kommunestyret har i møte 21.09.2022, sak 48/2022 fattet følgende vedtak:

«I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, 12-11 og 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Sneppen planid 201801».

Plandokumentene og mer informasjon om planen finnes på kommunens hjemmeside www.leirfjord.kommune.no under Selvbetjening/Høringer

Klageadgang

Du kan klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket. Begrunnet klage sendes til post@leirfjord.kommune.no. Klage merkes med sak 2021/254