Kommunestyret har i møte 30.09.2019, sak 34/19 fattet følgende vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan Kystplan for Helgeland i Leirfjord kommune.

Planen fastsetter fremtidig bruk av sjøarealene i Leirfjord kommune. Planvedtaket opphever og erstatter de deler av kommuneplanens arealdel som berøres av kommunedelplanen.

Plandokumentene og mer informasjon om planen finnes på kommunens hjemmeside www.leirfjord.kommune.no under Selvbetjening/Høringer

 

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.