Kommunens ansvar for å vaksinere innbyggere og personer som oppholder seg  midlertidig i kommunen er hjemlet i Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder kommunens tilbud om vaksinasjon i henhold til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet til personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

§ 2.Kommunens plikt til å tilby vaksinering

Kommunen skal tilby og gjennomføre vaksinering mot smittsomme sykdommer, jf. smittevernloven § 3-8. Befolkningen skal gis nødvendig informasjon om vaksinasjonsprogrammet og kommunens gjennomføring av dette.

§ 4a.Vaksinasjonsprogram mot covid-19

Vaksine mot covid-19 skal tilbys etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Kommunen kan ikke ta betalt for vaksinasjoner.

§ 6.Organisering av influensavaksinasjonsprogrammet og vaksinasjon mot covid-19

Kommunen skal organisere vaksinasjonene slik den finner det mest hensiktsmessig for å oppnå høyest mulig vaksinasjonsdekning.

Kommunen skal sørge for å etablere rutiner for samarbeid mellom de kommunale tjenestene som skal sørge for at oppgaver etter denne forskriften blir utført, og eventuelle private helsepersonellutøvere som kommunen har avtale med.