Revisjon av kommuneplanens arealdel er nå godt i gang.
Etter kunngjøring om igangsetting og høring av planprogram mottok vi 15 innspill som gjaldt både selve planprosessen og framtidig arealbruk.
Før vi ferdigstiller forslag til plankart og bestemmelser som fastsetter framtidig arealbruk, inviterer vi alle interesserte til en ekstra mulighet for å komme med innspill på ny eller endret arealbruk.
Dette kan for eksempel gjelde nye byggeområder for bolig, fritid eller næring, eller andre forhold som krever en planmessig avklaring før tiltak kan iverksettes.

Husk at denne planen legger langvarige føringer for framtidig arealbruk og derfor er viktig for tiltak både på kort og lang sikt!  
 

Tilbakemeldinger markeres med «Kommuneplan 2021-2032- innspill til arealdel» og sendes

Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord eller post@leirfjord.kommune.no innen 30.03.2022.