Som en del av markeringen av frivillighetens år 2022 har Regjeringen ved Klima- og miljødepartementet bevilget 2,5 millioner kroner til å løfte fram og støtte frivillig arbeid med lokale, historiske ferdselsårer, stier og veier. Foreninger kan få støtte til både tilrettelegging, skjøtsel og formidling. Formålet er å gjøre rutene mer synlige og legge til rette for økt engasjement. Riksantikvaren har fått i oppdrag å administrere ordningen. Tilskuddsmidlene skal gå til arbeid på historiske stier, veier, ruter, runder og andre ferdselsårer, eller deler av disse. Dere kan få støtte både til etablering og åpning av nye historiske ferdselsårer og til revitalisering av eksisterende. Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema.

I sammenheng med denne tilskuddsordningen har Riksantikvaren også lagt ut en ny håndbok om gamle veier og ferdselsårer i Norge. Håndboken er tilgengelig for nedlastning her. Søknader om tilskudd til lokale, historiske ferdselsårer går fra frivillige lag og organisasjoner til fylkeskommunen, som så oversender søknadene til Riksantikvaren. For at deres søknad skal behandles må fylkeskommunen ha mottatt søknaden innen 15. mars 2022. Søknader kan sendes til post@nfk.no.

Dersom dere har oppklarende spørsmål tilknyttet ordningen kan dere ta direkte kontakt med ansvarlig rådgiver i Nordland fylkeskommune Simen Knutssøn på epost simknu25@nfk.no eller telefon: 756 50 039.