Frist for innlevering av listeforslag

Frist for å levere listeforslag er 31. mars kl 1200. I 2019 faller 31. mars på en søndag. I henhold til valgloven §15-5, skal frister som faller på en lørdag eller helligdag utsettes til påfølgende hverdag. Det innebærer at listeforslag må være innlevert til valgstyret innen 1. april 2019 kl 12:00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen. Det er ikke nok at det er postlagt.

Overskrift på listeforslag

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2019 i Leirfjord kommune. 

Kandidater og stemmetillegg

Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. I Leirfjord kommune kan forslaget maksimalt inneholde 25 navn, det vil si antall representanter i kommunestyret (19) pluss 6.

Inntil 4 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetall på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med uthevet skrift.

Identifisering av kandidatene

Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Leirfjord kommune på valgdagen. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår.

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 30 tegn (inklusive mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 30 tegn skal forkortes og vises på stemmeseddelen.Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis.NB: Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Loven om rett til å kreve seg fritatt er regulert i Valgloven § 3-4 (1), og lyder:«Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten».

Underskrifter på listeforslaget

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

For registrerte parti som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet (forenklet modell) ved forrige stortingsvalg kreves underskrift av to styremedlemmer av partiets lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder for. Styremedlemmene som skriver under på listeforslaget må fremdeles ha stemmerett i valgdistriktet.

For partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til «forenklet modell» kreves underskrift av 35 personer med stemmerett i kommunen. (2 % av antall stemmeberettigede innbyggere ved forrige kommunestyrevalg. Antall stemmeberettigede i Leirfjord i 2015 var 1 736).

Vedlegg til listeforslaget

Sammen med listeforslaget skal det være et vedlegg med nærmere informasjon om kandidatene. 

  1. En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
  2. En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
  3. Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i Leirfjord kommune når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. Det vil si at vedkommende på valgdagen vil være registrert bosatt i kommunen.
  4. Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Tillitsvalgt/tillitsutvalg for partiet/gruppen

Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Listeforslaget bør også inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som et tillitsutvalg, selv om dette ikke er noe krav for å få godkjent listeforslaget.

Den tillitsvalgets oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget. Tillitsutvalgets oppgave er å eventuelt kalle listeforslaget tilbake.

På Valgdirektoratet sin hjemmeside finner du informasjon om krav til listeforslag og vedlegg. Bruk departementets mal for listeforslag som du finner her.