Tjenesten gir tilbud til enkeltpersoner, familier og nettverk i forbindelse med:
 • lettere og alvorligere grad av psykiske problemer/lidelser 
 • livskriser
 • rus - og avhengighetsproblemer
 • krenkelser og vold (psykisk/fysisk) 
Personer som sliter med små eller store psykiske problemer kan ta direkte kontakt med rus og/eller psykisk helsetjenesten. Det samme kan familie, pårørende og andre.
 
Psykisk helsearbeid vedrørende barn og ungdom er en del av helsestasjonens arbeid, se Helsestasjonen.
Rus- og psykisk helsetjenete arbeider også i forhold til forebygging og opplysningsvirksomhet.
 
Henvendelser
Henvendelser til rus og psykisk helse kan komme fra:
 • Direkte fra enkeltpersoner
 • Lege
 • Sykehus
 • Psykiatriske poliklinikker/avdelinger
 • Nav
 • Skole
 • Pårørende/familie
 • Andre instanser
Snakke med noen
 • Individuell samtale
 • Familiesamtaler
 • Samtale i grupper
 • Parsamtaler
 • Hjemmebesøk ved behov
 • Krisesamtale
 • Samarbeid med lege og andre kommunale,  fylkeskommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og familievernkontor
Tjenesten er gratis.
 
Om Oasen dagsenter. Ansatte i rus og psykisk henviser til Oasen dagsenter ved behov.
 
Henvendelser kan skje direkte til psykisk helsearbeider/rus :
Marit Myrvik - telefon 41 40 61 85
Gry Monica Sommer Lisøen - telefon  91 73 28 75
Einar Einmo - telefon 90 27 96 89