Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Austvika steinbrudd» i Leirfjord kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig
ettersyn. Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr 99/1,2,3,9,10,11,13 og 113/3. Formålet med planen er å legge til rette for dagens drift og framtidige utvidelser av eksisterende steinbrudd ved Austvika. Planen omfatter et areal på ca. 635 daa. Planen berøres av konsekvensutredningsforskriftens vedlegg I pkt. 19 og det stilles derfor krav om konsekvensutredning. Forslagsstiller er Gabbro Nor AS.

Aktuelle dokumenter kan sees her:

Bolig og eiendom/Planavdeling/Kommunale planer/Planer til offentlig ettersyn

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan v/Erlend Gystad, postboks 3005, 7709 Steinkjer, eg@tronderplan.no. Frist for merknader er satt til 22.03.21.