Høring - Ny forskrift for vann- og avløpsgebyr (dokumenter oppdatert 24.07.2023)

Leirfjord kommune legger med dette forslag til ny lokal vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 24.09.2023.

Eventuelle merknader kan sendes post@leirfjord.kommune.no eller Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord. Merk innspill med sak 2023/631.

Endringene som er gjort er i stor grad en presisering av eksisterende forskrift i tillegg til at det er tatt inn hjemmel for å kreve vannmåler på alle typer eiendom. For mer informasjon vises det til høringsbrev og forslag til ny forskrift.

Høringsbrev

Ny forskrift

Forlenget frist for uttalelse - oppstart av hovedplan vann- og avløp

Frist for uttalelse til planarbeidet  med hovedplan vann- og avløp ble ved en feil satt til 4. oktober 2022.

Vi forlenger med dette fristen for uttalelse til 4. november 2022.
 

Kunngjøring om igangsetting av temaplan hovedplan vann- og avløp for Leirfjord kommune

I henhold til plan‐ og bygningslovens § 5‐1 og forvaltningsloven §16 varsles om at det er igangsatt arbeid med hovedplan vann og avløp 2024-2036. Hovedplan vann og avløp utarbeides som en temaplan.

Det vises til vedlagt saksprotokoll med saksframlegg.

Varsel om planoppstart og aktuelle dokumenter kan skrives ut hos servicetorget i Leirfjord kommune rådhus, eller kan lastes ned her: 

1.Sakprotokoll

2.Saksframlegg: Hovedplan vann og avløp - igangsetting av planarbeid

Innspill kan sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no innen 04. november 2022.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Sneppen planid 201801

Kommunestyret har i møte 21.09.2022, sak 48/2022 fattet følgende vedtak:

«I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, 12-11 og 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Sneppen planid 201801».

Plandokumentene og mer informasjon om planen kan lastes ned her:

1. Saksprotokoll

2. Saksframlegg

3. Planbeskrivelse

4. Reguleringsbestemmelse

5. Plankart

6. ROS-analyse, datert 17.07.2021

7. Geoteknisk undersøkelse Sneppen 

8. Geoteknisk vurdering

9. Referat fra oppstartsmøte 20.03.2018

10. Referat fra møte 27.06.2019

11. Merknader planoppstart 09.04.2018-14.05.2018

12. Innkomne merknader 09.03.2022-25.04.2022

Klageadgang

Du kan klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket. Begrunnet klage sendes til post@leirfjord.kommune.no. Klage merkes med sak 2021/254

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Andreas Bensonvikja planid 202001

Kommunestyret har i møte 21.09.2022, sak 47/2022 fattet følgende vedtak:

«I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, 12-11 og 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Andreas Bensonvikja planid 202001».

Plandokumentene og mer informasjon om planen kan lastes ned her:

1. Saksprotokoll

2. Saksframlegg 

3. Planbeskrivelse 06.10.2022

4. Planbestemmelser 06.10.22

5. ROS analyse 13.07.21

6. Plankart 06.10.2022

7. Merknader planoppstart 15.02.2021

8. Merknader 14.02.22-30.03.22

Utsendelse av felles forskrift og retningslinje på slaminnsamling for SHMIL-kommunene til høring:

  1. Høringsbrev slam
  2. Retningslinjer til slamforskriften
  3. Slamforskrift SHMIL

Klageadgang

Du kan klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket. Begrunnet klage sendes til post@leirfjord.kommune.no. Klage merkes med sak 2021/257