Høring - forslag til hovedplan vann og avløp

Plan og næringsutvalget har i møte 14.11.2023 vedtatt å legge forslag til hovedplan vann og avløp 2024 – 2034 ut på offentlig høring i seks uker.

Hovedplanen behandles som en temaplan og er Leirfjord kommunes langsiktige plan og overordnede styrende dokument for vann- og avløpssektoren.

Høringsfrist: 8. januar 2024. 

Innspill og kommentarer kan sendes post@leirfjord.kommune.no eller Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord. Merk innspill med sak 2022/210

Planen består av følgende dokumenter:

Hovedplan vann og avløp

Eksisterende situasjon - Kommunal VA

ROS-analyse vann og avløp

Ny dam Bardal

Vannmiljø

Kart vannverk

Spredt avløp

Vanntilstand

Oppsummering og kommentarer

Saksprotokoll og saksframlegg

Høring - forslag til detaljreguleringsplan for Sommerset hyttefelt plan id: 202004

Plan og næringsutvalget har i møte 14.11.2023 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Sommerset hyttefelt plan id: 202004 ut på offentlig høring i seks uker.

Høringsfrist er: 08.01.2024

Merknader eller innspill som er relevante for planarbeidet sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no . Innspill merkes med sak 2021/259.

Plankartet kan ses digitalt på denne lenken: 

https://kommunekart.com/klient/hald?urlid=60e6d1c257fe4f7da53012f4574ec5c9

Planen består av følgende dokumenter:

Samlet saksframstilling 

Planbeskrivelse 23.08.23

Reguleringsbestemmelser rev.14.11.23

Plankart rev. 23.8.2023

ROS 08.08.22

Merknader planoppstart

Referat oppstartsmøte datert 30.06.2022