Melding om vedtak - Forslag til detaljreguleringsplan for Austvika pukkverk plan id: 202006 legges ut til offentlig ettersyn og høring.

Plan- og næringsutvalget har i møte den 14.05.2024, sak 24/2024 fattet følgende vedtak:

«Med henvisning til plan- og bygningsloven §12-10, legges privat forslag til detaljregulering for Austvika pukkverk plan id: 202006 ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker».

Merknader eller innspill som er relevante for planarbeidet sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no. Innen 10.07.2024. Innspill merkes med sak 2021/587.

Plankartet kan ses digitalt på denne lenken: 

https://kommunekart.com/klient/hald?urlid=60e6d1c257fe4f7da53012f4574ec5c9

Planen består av følgende dokumenter:

Samlet Saksframstilling

Planbeskrivelse Austvika steinbrudd

Planbestemmelser Austvika steinbrudd

Plankart Austvika steinbrudd

Geoteknisk vurdering

Arkeologisk befaring Nordland fylkeskommune

Arkeologisk befaring Sametinget

Beregning av støy fra pukkver

Driftsplan Austvika steinbrudd

Kartlegging av hekke- og trekkfugler i Austvika

KU Reindrift Austvika steinbrudd

Matjordplan Austvika steinbrud

ROS-analyse Austvika steinbrud

Vurdering av steinsprang, jord og flomskred, snøskred

Merknader planoppstart 03.02.21-23.03.21 

Merknadsbehandling 03.02.21-23.03.21

Planprogram Austvika pukkverk

Referat oppstartsmøte rev14.12.20

 

Melding om vedtak - Forslag til detaljreguleringsplan for Åselva plan id: 202201 legges ut til offentlig ettersyn og høring.

Plan- og næringsutvalget har i møte den 14.05.2024, sak 25/2024 fattet følgende vedtak:

«Med henvisning til plan- og bygningsloven §12-10, legges privat forslag til detaljregulering for Åselva, plan id: 202201 ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker».

Merknader eller innspill som er relevante for planarbeidet sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no. Innen 08.07.2024. Innspill merkes med sak 2022/125.

Plankartet kan ses digitalt på denne lenken: 

https://kommunekart.com/klient/hald?urlid=60e6d1c257fe4f7da53012f4574ec5c9

Planen består av følgende dokumenter:

Samlet saksframstilling 

Planbeskrivelse, datert 25.04.2023, revidert 02.04.2024

Reguleringsbestemmelser, datert 25.04.2023, revidert 02.04.2024 

Plankart, datert 25.04.2023, 02.04.2024 

Landskapsplan parkeringsplass, datert 02.04.2024

Landskapsplan parkeringsplass med sporingskurver, datert 02.04.2024

ROS, datert 18.04.2023, revidert 02.04.2024 

Merknader plan oppstart, 13.04.2022-20.05.2022

Referat oppstartsmøte datert 17.02.2022

Referat møte reindrift 30.09.2022

KU – vurdering Åselva

Kunngjøring Åselva

Avtale mellom Helgeland Kraft Vannkraft AS og Hjemmelshaver.pdf

 

Merknader eller innspill som er relevante for planarbeidet sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no. Innen 08.07.2024. Innspill merkes med sak 2022/125.

 

Kunngjøring - Detaljreguleringsplan for Sommerset hyttefelt plan id: 202004

Kommunestyret har i møte 18.04.2024, sak 26/2024 fattet følgende vedtak:

Med henvisning til plan- og bygningsloven §12-12 vedtas privat forslag til detaljregulering for Sommerset hyttefelt plan id: 202004 med følgende endringer som kommer frem av reviderte plandokumenter"

Plankartet kan ses digitalt på denne lenken: 

https://kommunekart.com/klient/hald?urlid=60e6d1c257fe4f7da53012f4574ec5c9

Planen består av følgende dokumenter:

Samlet saksframstilling 

Planbeskrivelse 23.08.23

Reguleringsbestemmelser rev.18.04.24

Plankart rev. 18.04.24

ROS 08.08.22

Merknader plan oppstart 

Merknader offentlig høring

Merknads behandling

Referat oppstartsmøte datert 30.06.2022