Høringer

 

Offentlig ettersyn – Akvakultursøknad/biomasseøkning Tomma Laks AS/Nova Sea AS 06.01.20-15.02.20.

Søknad Nova Sea AS

Søknad Tomma Laks AS

Oversendelsesbrev fra Nordland fylkeskommune

Kart

 

 

Høring- Renovasjonsforskriften.

Det er Renovasjonsforskriften med de tilhørende retningslinjene som sier noe om forpliktelsene både SHMIL og kundene har når det gjelder innsamling og behandling av avfall. Det er eierkommunene gjennom kommunestyrene som til slutt vedtar Renovasjonsforskriften som er felles for alle eierkommunene i SHMIL. Det er en ganske lang prosess å endre disse. Eierkommunene har derfor delegert til SHMILs styre å gjøre endringer i detaljer rundt innsamlingen. Disse er beskrevet i retningslinjene til forskriften. Det er med jevne behov for å gjennomgå og revidere renovasjonsforskriften og siden denne prosessen tar lang tid har SHMIL nå gjennomgått forskriften med tanke på at vi skal se på alle innsamlingsordninger på nytt. Det skal derfor ikke være nødvendig å endre forskriften selv om vi endrer innsamlingsløsningene. Det er også tatt inn i selve forskriften en presisering av at fritidsrenovasjon også omfatter campingvogner/bobiler som står permanent oppsatt mer enn 3 måneder pr år, også omfattes av fritidsrenovasjon. Endringene i selve forskriften er nå behandlet i styret (sak 47/19) og i representantskapet (sak 25/19).

Forskriften skal nå legges ut på høring med høringsfrist 5. mars 2020. Dette vil gi kommunen tid til å komme med egne innspill fra kommunestyre eller formannskap dersom kommunen ønsker dette.

Signertmøteprotokoll fra representantskapsmøte 14. november

Saksframlegg til representantskapet i behandling av sak 25/19.

Utkast til renovasjonsforskrift datert 17.10.19

Retningslinjer til renovasjonsforskriften datert 17.10.19

Synspunkter til høringsutkastet sendes til:
SHMIL IKS, att. Toril Haltbrekken, Åremma, 8664 Mosjøen
eller til post@shmil.no innen 5.mars 2020.

 

 

Offentlig ettersyn – Landbasert akvakulturlokalitet for produksjon av torskeyngel 18.12.19-31.01.20.

Leines Utvikling AS på Leines. Sakens dokumenter fås tilsendt ved henvendelse til Leirfjord kommune.

Søknad fra Leines Utvikling AS

Utfyllende informasjon til søknad fra Leines Utvikling AS

Kart

Leines Utvikling AS - Skjematiske forklaringer

Oversendelsesbrev Nordland fylkeskommune

 

Eventuelle innspill sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord eller epost til post@leirfjord.kommune.no.

Innspill merkes med SAK 19/1146 og må være Leirfjord kommune i hende innen 31.01.20.

 

 
Kunngjøring av vedtatt plan - Kommunedelplan Kystplan Helgeland i Leirfjord kommune.

Kommunestyret har i møte 30.09.2019, sak 34/19 fattet følgende vedtak:
I henhold til plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan Kystplan for Helgeland i Leirfjord kommunen.
Planen fastsetter fremtidig bruk av sjøarealene i Leirfjord kommune. Planvedtaket opphever og erstatter de deler av kommuneplanens arealdel som berøres av kommunedelplanen.
 
Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.
 
Kunngjøring av vedtatt  Reguleringsplan for Ulvangsøya hyttefelt ID 1822_201502
 
Kommunestyret har i møte 30.09.2019, sak 33/19 fattet følgende vedtak:
 I henhold til plan- og bygningsloven § 12-11 og 12-12 vedtas Ulvangsøya hyttefelt med utfyllende deler av reguleringsplan i Leirfjord kommunen med mindre vesentlige endringer.
 
  Planen består av følgende dokumenter:

Samlet saksfremlegg
• Planbeskrivelse med konsekvensutredning,
• Planbestemmelser,
• Plankart
• Sjekkliste for ROS
• Konsekvensutredning landskap
• Konsekvensutredning friluftsliv
• Konsekvensutredning landbruk
• Konsekvensutredning reinsdyr

Klagerett
Enkeltvedtak kan påklages etter forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra den dag vedtaket ble gjort kjent for deg. Klagen må være undertegnet og vise til det vedtak som det klages over. Den må også være begrunnet og inneholde eventuelle nye opplysninger som har betydning for behandling av klagen. Klagen sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no.
 
 
 
 
 
Offentlig ettersyn - Blåskjelloppdrett 11.09.18-15.10.18 . Løgnin ved Kalvvika.
Sakens dokumenter fås tilsendt ved henvendelse til servicekontoret på kommunehuset.
 
 

VARSEL OM OPPSTART - DETALJREGULERING GANG OG SYKKELVEI LELANDSLETTAN, LEIRFJORD (PLANID 1822 201901)

I hht Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for ny gang og sykkelvei langs Fylkesvei 17 fra Leland til Slettan i Leirfjord. Tiltakshaver er Leirfjord kommune.

Bakgrunn

Planområdet utgjør ca. 36 daa, og berører eiendommene gnr. 58, bnr. 2, 19, 37, 41, 58, 74, 280, 213, 214, 215, 382, 411, 429 og gnr. 113, bnr. 1.

Foreløpig planavgrensning er vedlagt, og vil endelig fastsettes gjennom reguleringsarbeidet.

Arbeidet med gang‐ og sykkelveg startes opp igjen etter at tidligere utarbeidet planforslag (id 201604) ble trukket fra offentlig ettersyn.

Planstatus

Følgende reguleringsplaner berøres av plangrensen:

Leland sentrum Miljøgate (16.03.2009), hvor berørte deler omfatter offentlig bebyggelse (O1), kjørevei, kollektivanlegg og annen veggrunn.

Leland sentrum (24.06.1986), hvor berørte deler omfatter formål for forretning (M1), offentlig bebyggelse (O1), gangvei/fortau‐ og veiformål.

Leland øst (02.02.1987), hvor berørte deler omfatter veiformål (V1), gang og sykkelvei, forretning (M1), friområde (F1‐2), industri (I1) og jordbruksformål (J2).

Sletten boligfelt (27.04.2006), hvor berørte deler omfatter vei‐ og jordbruksformål (J1‐2).

Reguleringsplan under utarbeiding, Sneppen (id: 201801), hvor berørte deler omfatter formål for småhusbebyggelse (BKS1‐2), offentlig friområde (o_GF1), annen veggrunn (o_SVG4) og gang‐/sykkelveg (o_SGS1). 

Varsel om oppstart 

Deler av området er ikke regulert og er i kommuneplanens arealdel (26.11.2003) omfattet av område med krav om kommunedelplan. I og med at kommunen imøteser oppstart av reguleringsplanarbeidet her, legges til grunn at plankravet fravikes.

Formål med planarbeidet

Planarbeidet skal sikre tilstrekkelig areal til vegformål og for å sikre myke trafikanter ved etablering av gang og sykkelveg på strekningen. Samtidig skal det tilrettelegges for kollektivtrafikk med etablering av busslomme.  

I tillegg til arealer for kjøreveg og ny gang og sykkelveg, legges det opp til at nødvendig areal for å ivareta områdestabilitet ifm tiltaket og nødvendig teknisk areal reguleres til offentlig vegformål.

Eksisterende og planlagt bebyggelse, sideanlegg og jordbruksareal som berøres av planområdet på sørsiden av Fylkesvei 17 skal videreføres iht gjeldende planer sålangt mulig.

Kommunens holdning

Forhåndskonferanse ble gjennomført med kommunen den 22.01.2019, der planavgrensning og andre relevante tema ble drøftet.

Med bakgrunn i gjennomførte grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger i forkant av planoppstart er plangrensen justert noe i forhold til avgrensing på tidligere påstartede plan.

Plangrensen er i etterkant av forhåndskonferansen drøftet med Statens vegvesen, og avgrenset slik det er vist i vedlegget.

Kommunen har i lang tid hatt planer om etablering av gang og sykkelvei for den aktuelle strekningen, og med midler fra Nordland fylkeskommune og krav om utarbeiding av reguleringsplan er arbeidet nå startet opp igjen.

Planarbeidet er vurdert å ikke utløse utredningskrav iht Forskrift om konsekvensutredning.

Videre saksgang

Etter oppstartshøringen oversendes merknader og innspill til forslagsstiller for oppsummering, før tiltakshavers vurdering utarbeides i tråd med kommunens ønsker.

Planforslaget utarbeides i samråd med kommunen, og sendes deretter til forhåndsvurdering hos Statens vegvesen.

Etter innarbeiding av eventuelle merknader fra Statens vegvesen behandles planforslaget i kommunen og legges deretter ut til offentlig ettersyn.

Da vil det på nytt bli mulighet til å komme med merknader og uttalelser til planforslaget før avsluttende behandling.

Varsel om oppstart 

Varsel om planoppstart og aktuelle dokumenter kan også sees på Leirfjord kommune sin hjemmeside (www.leirfjord.kommune.no) under nyheter, høring og planer til offentlig høring.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger som er relevante for planarbeidet, bes melde dette skriftlig til Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord eller postmottak@leirfjord.kommune.no innen 10. mai 2019.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås gjennom henvendelse til: 

Leirfjord kommune          v/Martyna A. Trot , tlf:          75 07 40 47, epost:  martyna.anna.trot@leirfjord.kommune.no

Multiconsult                     v/Halvor Asper,  tlf:          957 57 163, epost:  halvor.asper@multiconsult.no)

                                               

Vedlegg                          

 1.1‐1.2. Foreløpig plangrense , 2. Underretningsliste, mottatt fra kommunen 05.02.2019 , Referat fra oppstartsmøte, 22.01.2019 , Avklaring av forholdet til KU- bestemmelser i PBL

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS