Gebyrregulativ 2020

 
 
TEKNIKK OG KULTUR
Teknikk
Bolighus og fritidshus inntil 2 etasjer
9500 per boenhet
Leiligheter og lignende boenheter
9500 for 1. boenhet
6500 per påfølgende boenhet
2. Gebyr for saksbehandling av andre typer tiltak etter Pbl. §20-1
Naust, garasjer per m² BRA
53
Tilbygg, påbygg, underbygg per m² BRA
53
Hovedombygging per m² BRA
42
Riving per m² BRA
32
Minimumsgebyret er
2250
For tiltak som ikke kan måles etter areal, så som forstøtningsmurer, fasadeendringer, tekniske installasjoner og lignende betales minimumsgebyret. 
Saksbehandlingsgebyr for fradeling, arealoverføring, grensejustering og punktfeste. For delingssaker som krever dispensasjon, skal det beregnes eget gebyr for dispensasjon.
 
2250
3. Gebyr for saksbehandling av større bygninger
Forretnings-/industribygg ol opptil BRA=200m²
9500
Forretnings-/industribygg ol over BRA=200m²
kr. 9500 +
32 per m²BRA overstigende 200 m²
4. Gebyr for saksbehandling av tiltak som kan forestås av tiltakshaver etter §20-2
Alle tiltak unntatt rivning og fasadeendring
2250
Rivning
1500
Fasadeendring
1300
5. Gebyr for politisk behandling
Behandling av disp. fra lov eller forskrift
2600
Behandling av disp. fra plan
3700
6. Gebyr for utslippstillatelse
Behandling av utslippstillatelse
2600
7. Gebyr for tilsyn og befaring
Gjennomføring av tilsyn og befaring
2250
8. Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest
800
Midlertidig brukstillatelse
1200
9.Bruksendring
For bruksendring betales 50% av gebyret etter reglene i punkt 2.
Minimumsgebyret er
2250
10. Andre tillatelser
Rammetillatelse betales som for vanlig byggesak.
Igangsettingstillatelse
800
Endringstillatelse
1200
Tillatelse etter Pbl. §29-4
800
11. Tiltaksplan etter Forurensningsforskriften
Behandling av tiltaksplan
1800
12. Gebyr for utskrift av søknadspapirer og dokumenter
For byggesak
0
For salg av eiendom og/eller bygning
1500
13. Konsulentbistand
Selvkost – minstebeløp
890
14. Seksjonering etter Eierseksjonsloven
For 2016 er rettsgebyret Kr 1049,-. Tre ganger gebyret utgjør dermed Kr 3147,- og fem ganger gebyret utgjør Kr 5245,-
Uten befaring - tre ganger rettsgebyret. Med befaring – fem ganger rettsgebyret.
15. Avsluttende bestemmelser
A. Der hvor samlet gebyr framstår som åpenbart urimelig i tiltakshavers disfavør, kan kommunens administrasjon foreta en skjønnsmessig nedjustering av gebyret.
B. Ved avslag på byggesøknad, halveres samtlige behandlingsgebyr.
C. Ved igangsetting av arbeid før søknad er innsendt/behandlet/godkjent betales dobbelt gebyr, grunnet merarbeidet som påfaller kommunen ved oppfølging av slike saker.
 
Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 33-1 gjøres følgende gebyrregulativ gjeldende for Leirfjord kommune:
1-1 Utarbeidelse av privat reguleringsplan
a) Alt arbeid som må utføres på et privat planutkast før det tas opp til første gangs behandling, skal dekkes av forslagsstiller. Dette kan omfatte konvertering av kart til gjeldende SOSI-format, konvertering av tekstdokument og rettelser i kart og bestemmelser.
b) Konsekvensutredninger og andre tjenester som kommunen ikke kan levere, bekostes i sin helhet av tiltakshaver.
c) Dersom planforslaget avvises ved 1. gangs behandling og forslagstiller leverer et nytt korrigert forslag beregnes gebyrgrunnlaget uavhengig av tidligere behandling.
d) Eventuelle kostnader til behandling i organ utenfor kommunen vil bli belastet forslagstiller direkte.
e) Gebyret skal betales før politisk eller administrativ behandling finner sted og vil bli belastet forslagstilleren direkte.
f) Når kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, skal det betales gebyr for kommunens arbeid. Gebyret omfatter behandling av planprogram og konsekvensutredning. I tillegg kommer utgifter som kommunen måtte hatt til fagkyndig bistand og andre eksterne utgifter. For alle saker betales et minstegebyr på KR 16 500,-
1-2 Behandling av privat reguleringsplanforslag jmf. PBL §§ 12-8, 12-9, 12-10 og 12-11
a) Plan som er i samsvar med overordnet plan og med areal under 5 daa
7500
b) Plan som er i samsvar med overordnet plan og med areal over 5 daa
10800
c) Plan som ikke er i samsvar med overordnet plan og med areal under 5 daa
14200
d) Plan som ikke er i samsvar med overordnet plan og med areal over 5 daa
17500
1-3 Søknad om dispensasjon fra lov, forskrift eller arealplan, PBL kapittel 19
Behandling av dispensasjon fra Lov eller forskrift
2600
Behandling av dispensasjon fra plan
3700
1-4 Avslutning av planprosess inkl. KU før endelig vedtak
Redusert gebyr for avbrutt KU og planprosess før planvedtak etter tiltakshavers ønske
Avbrutt før første gangs vedtak skal det betales:
25%
Avbrutt før andre gangs vedtak skal det betales:
50%
Avbrutt før endelig vedtak skal det betales:
75%
1-5 Avkorting av gebyr
a) Dersom det tidligere er betalt gebyr for behandling av reguleringsplan for det aktuelle arealet og med samme reguleringsformål, skal det for behandling av detaljregulering bare betales 60 % av gjeldende gebyr.
b) For forslag til regulering i tråd med overordnet arealplan, som planutvalget ikke vil fremme eller som kommunestyret ikke vedtar skal 50 % av påløpt/tilhørende gebyr betales. Dersom planforslaget er i strid med overordnet plan skal gebyr betales fullt ut.
c) Dersom det under politisk eller administrativ behandling gjøres tillegg eller fradrag i planforslagets innhold og/eller omfang, gir ikke dette grunnlag for å endre gebyret.
d) Framsetter administrasjonen et alternativt forslag til det innsendte forslaget, og dette blir vedtatt kan gebyret reduseres med innstill en tredjedel.
1-6 Urimelig gebyr
Der hvor samlet gebyr framstår som åpenbart urimelig i tiltakshavers disfavør, i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunens administrasjon foreta en skjønnsmessig nedjustering av gebyret.
1-7 Digitale geodata
Kartgebyr for uttrekk og levering av kart i SOSI-format på egnet medium (diskett,CD-rom,DVD etc):
Grunnkart
kr. 20,- per dekar + mva
Ortofoto/raster
kr. 4,-  per dekar + mva
I tillegg faktureres det for anvendt tid til tilrettelegging og datakopiering med timepris kr. 890,-
 

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:

Abonnementsgebyr:
Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes faste kostnader. I 2019 forventes dette å utgjøre 44 % for vann og 9 % for avløp.
Forbruksgebyr:
Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert trinnvis ut fra eiendommens totale bruksareal. Bruksareal beregnes etter NS-3940.
Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.
Differensiert abonnementsgebyr:
Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:
a) Boligeiendom: per boenhet
b) Fritidseiendom: per boenhet
c) Næringseiendom, kombinasjonseiendom og landbrukseiendom: fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforbruket til den enkelte eiendom.
Vannmåleravlesning:
Abonnenter som har vannmåler betaler en årlig leie for vannmåleren.
Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31. desember. Målerstand skal rapporteres på vannmålerkort og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost.
Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag
Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.
Termininnbetalinger
Gebyrer betales i 4 terminer per år.
Forbruk vann bolig med areal 0 – 200 m²
2671
Forbruk vann bolig med areal 201 – 500 m²
6201
Forbruk vann bolig med areal 501 – 800 m²
14310
Forbruk vann bolig med areal 801 – 1100 m²
22896
Forbruk vann bolig med areal 1101 m² og over
28620
Forbruk vann fritidshus
1336
Utslipp kloakk bolig med areal 0 – 200 m²
2103
Utslipp kloakk bolig med areal 201 – 500 m²
4882
Utslipp kloakk bolig med areal 501 – 800 m²
11265
Utslipp kloakk bolig med areal 801 – 1100 m²
18024
Utslipp kloakk bolig med areal 1101 m² og over
22530
Utslipp kloakk fritidshus
1051
Nettleie vann med areal 0 – 200 m²
2432
Nettleie vann med areal 201 – 500 m²
4540
Nettleie vann med areal 501 – 800 m²
9080
Nettleie vann med areal 801 – 1100 m²
13620
Nettleie vann med areal 1101 m² og over
18160
Nettleie vann fritidshus
1216
Nettleie kloakk med areal 0 – 200 m²
288
Nettleie kloakk med areal 201 – 500 m²
576
Nettleie kloakk med areal 501 – 800 m²
1152
Nettleie kloakk med areal 801 – 1100 m²
1728
Nettleie kloakk med areal 1101 m² og over
2304
Nettleie kloakk fritidshus
144
Tilknytningsgebyr vann fritidshus
7500
Tilknytningsgebyr vann bolighus
15000
Tilknytningsgebyr vann andre bygg
15000
Tilknytningsgebyr avløp fritidshus 7500
Tilknytningsgebyr avløp bolighus
15000
Tilknytningsgebyr avløp andre bygg
15000
Målt forbruk vann per m³
19,08
Målt bruk avløp per m³
15,02
Vannmålergebyr
200
Slambehandling < 4 m³
1462
Slambehandling > 4 m³
2924
Tilfeldig tømming < 4 2924
Tilfeldig tømming > 4 5848
Traktortømming 2500
Alle priser er eks. mva.
 
Feieavgift rett røykpipe inntil 11 meters lengde
572 + mva
Feieavgift rett røykpipe over 11 meters lengde 703 + mva
Feieavgift fritidsbolig 572 + mva
Serviceoppdrag feie- og tilsynstjenesten kr. 1025,- per time
Saksbehandlingsgebyr - pyroteknisk vare kr. 3769,- per søknad (ikke mva)
Kontrollgebyr i utsalgsperioden pyroteknisk vare - kr. 1060,- per år (ikke mva)
Kommunalt tillegg 
95
Pr. 1000 kg lastet/losset over kommunal kai
11
 
Med bakgrunn i forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssamtykke etter jordlov, vedtatt 14. desember 2011 av Statens landbruksforvaltning, gjelder følgende gebyrsatser:
Konsesjonssaker (enkle/kurante saker)
2000
Delingssaker (enkle/kurante saker)
1500
I saker det søkes om konsesjon ved inngått leie eller bruksrett til eiendom for lengre tid enn 10 år, hvor det samtidig kreves behandling etter delingsforbudet i § 12 i jordloven, kreves det kun inn ett gebyr tilsvarende konsesjonsgebyret. Det skal ikke kreves gebyr når nære slektninger eller odelsberettige søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt, jfr. konsesjonsloven § 5 andre og tredje ledd og § 9 fjerde ledd. Kommunen kan etter søknad, helt eller delvis frita for gebyr dersom særlige grunner foreligger. Fylkesmannen er klageinstans for kommunens avgjørelser av søknad om å frita for gebyr, jfr. gebyrforskriftens § 4.
 
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 500 m²
15500
areal fra 501 – 2000 m²
22400
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da
2100 (maks 22100)
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra 0 – 500 m²
15500
areal fra 501 – 2000 m²
22400
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.
2100
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
areal fra 0 – 50 m²
6400
areal fra 51 – 250 m²
9600
areal fra 251 – 2000 m²
12800
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.
950
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.
volum fra 0 – 2000 m³
24000
volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.
1300
1.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
areal fra 0 – 250 m²
4800
areal fra 251 – 500 m²
8000
1.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
volum fra 0 – 250 m³
12000
volum fra 251 – 1000 m³
13600
1.4 Arealoverføring
1.4.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
areal fra 0 – 250 m²
12000
areal fra 251 – 500 m²
15200
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på
3200
1.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
volum fra 0 – 250 m³
15200
volum fra 251 – 500 m³
19200
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på
950
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter
3200
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
800
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter
6400
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
2400
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
1.7 Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde
3200
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde
800
Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (minimum 3 timer)
1.8 Timepris
Timepris for arbeider etter matrikkelloven
890
1.9 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
1.10 Betalingsbetingelser
Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.
1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
1.12 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider
175
Matrikkelbrev over 10 sider
350
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
 
 
Utleie Leirfjordhallen til trening og kamper:
Hel hall per time               
164
2/3 hall per time
133
1/3 hall per time
103
Leie av skytebane per år
6413
Kantine inkl. kjøkken
600
Arrangement i kommunal regi betaler ikke leie. Lag og foreninger som leier hall/skytebane på årlig basis og som driver med aktivitet opp mot barn og unge, kan disponere kantine/kjøkken inntil 2 helger vederlagsfritt per år.
Arrangementer (ikke inntektsbringende)
 
Hel hall per døgn/per helg
1180/1796
2/3 hall per døgn/per helg
903/1313
1/3 hall per døgn/per helg
590/898
Kantine inkl kjøkken per døgn/per helg
600/1200
Pris småarrangement (f.eks. bursdag inntil 4 timer skal ikke overstige 500,-)
Arrangement (inntektsbringende):
Hel hall per døgn/per helg
1642/2667
2/3 hall per døgn/per helg
1333/2155
1/3 hall per døgn/per helg
1026/1744
Kantine inkl kjøkken per døgn/per helg 1640/2800
Utleie stoler, bord og scene
Per stol
6
Per bord
36
Hel scene
1334
Hver platt enkeltvis
72
Betalingssatser svømmehall
Barn 0 – 18 år
31
Voksne fra 19 år
67
Familiepris maks
185
Klippekort barn (20 klipp)
462
Klippekort voksen (20 klipp)
1000
Private lag og foreninger
385
Skoleklasser fra andre kommuner
385
Trimrom, adgangskort
Ukekort
154
Månedskort
257
Halvårskort
1231
Årskort
2052
Årskort kommunalt ansatte
1231
Introduksjonstime fysioterapeut 465
Ungdom under 20 år gis 50% rabatt på alle priser trimrom/introduksjonstime.
Tapt eller ødelagt kort erstattes mot en avgift på 125,-
Betalingssatser kulturskolen
Elever gruppe 1 – 3
1107
Elever gruppe 4 – 10
969
Elever gruppe 11 +
769
Voksen
1256
Instrumentleie
318
Materiell, noter mm inntil
369
Materiell ballett
220
Materiell Fyret
128
Kortkurs o.l.
Avhengig av kursets kostnader
Det innrømmes 50% moderasjon for alle søsken
Det innrømmes 25% moderasjon ved deltakelse i flere tilbud
Salg av tjenester til barn, unge og voksne 100% av kostnadene
Utleie Kulturhuset
Kulturhussalen
Ikke inntektsbringende arrangement:
Per dag/helg 500/1000
Lag, foreninger og politiske parti leier gratis.
Inntektsbringende arrangement:
Per dag/helg 1000/1500
Klasserom med kjøkken (leies ikke ut til inntektsbringende arrangement)
Per dag/helg 500/1000
Klasserom uten kjøkken (leies ikke ut til inntektsbringende arrangement)
Per dag/helg 200/400
Hel plass
Makspris fastsatt av staten
Halv plass
50 % av makspris
Enkeltdag
200
Søskenmoderasjon 40% for 1.søsken, deretter 60% for hvert søsken
Hel plass over 13 timer
2110
Hel plass med leksehjelp
1899
Halv plass 1055
Enkeltdag
222
Søksenmoderasjon 25% for hvert søsken
 
Praktisk bistand (hjemmehjelp)
Inntekt under 2G – endres i tråd med makspris i forskrift - for 2019 kr. 210,- per måned
Inntekt mellom 2 – 3G
103, maks 718 per måned
Inntekt mellom 3 - 4G
123, maks 923 per måned
Inntekt mellom 4 – 5G
159, maks 1128 per måned
Inntekt over 5G
193, maks 1436 per måned
Matombringing
Stor porsjon
77
Liten porsjon
67
Trygghetsalarm
Per måned (per år 3180,-)
265
Korttids-/dagopphold
Reguleres i henhold til makspris i forskrift - for 2019 kr. 165,-.
 
Skjenkebevilling enkelt anledning
500
Kontroll salg av tobakk 2000
Vigsler 500 per time ved vielse på andre lokasjoner enn Kulturhus, hvis utenom normal arbeidstid eller innbyggere fra andre kommuner.
 
    Til toppen
 
 
 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS