Plan- og næringsutvalget har i møte den 09.03.2022, sak 14/2022 fattet følgende vedtak:

«Med henvisning til plan- og bygningsloven §12-10, legges privat forslag til detaljregulering for Sneppen, planId: 201801 ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker med følgende endringer som innarbeides i høringsdokumentene:

Planbeskrivelsen

Punkt 6.1.7 revideres med tilførsel av at byggegrensa fra gjeldende reguleringsplan Leland Øst planid 30056, videreføres (som tilsvarer 20m fra senterlinje vei).

Plankart

Byggegrensa videreføres fra gjeldene reguleringsplan Leland Øst planid 30056.»

 

Melding om vedtak og aktuelle dokumenter kan sees på Leirfjord kommune sin hjemmeside: www.leirfjord.kommune.no. under selvbetjening/planer til offentlig ettersyn.

Merknader eller innspill som er relevante for planarbeidet sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no. Innen 25.04.2022. Innspill merkes med sak 2021/254.