Leirfjord kommune har blitt tildelt kr. 1 183 235,- til ekstraordinært kommunalt næringsfond (KNF2020).

Tildelingskriteriene er fastsatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), og midlene er fordelt av Nordland fylkeskommune til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av Covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

 

Søknader kan sendes inn fra og med 3. august 2020 med søknadsfrist 1. oktober 2020.

 

Behandlingen av søknaden skjer etter vurderinger basert på §§ 2-4 i egen forskrift.  

Ved vurderingene skal det legges vekt på:

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

 

Hvordan søke?

Send inn søknad via www.regionforvaltning.no. Dersom du ikke har brukeridentitet fra før, må du opprette dette før du kan søke. Fondet heter "Fond 4 - Ekstraordinært næringsfond Leirfjord 2020".


Ta kontakt med Arne Grimstad Blyseth, e-post: arne.blyseth@leirfjord.kommune.no eller 75074209, om du har spørsmål knyttet til søknaden.

 

Midlertidig forskrift næringsfond covid-19

Ekstraordinært næringsfond - tildeling fra Nordland fylkeskommune