Felles eldrerådsmøte i HALD-kommunene 23. mai 2019

Den 23. mai 2019 ble det avholdt felles eldrerådsmøte for HALD-kommunene; Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Her kan du lese om sakene de behandlet.

Sak 1 - Sykehusmodellen

Informasjon og synspunkter ved kommuneoverlege i Leirfjord, Jørgen Pedersen.

Forslag til uttalelse fra felles eldreråd i HALD v/ Bjørn HelgeHansen:

Uttalelse fra felles eldreråd for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna.

1. Helgelandssykehuset 2025 –mandat gitt av Helse-Nord:

1. 0-alternativet (dagens løsning)

2. Alternativ 2a –Stort akuttsykehus med inntil tre DMS

3. Alternativ 2b –Stort akuttsykehus i kombinasjon med ett akuttsykehus og inntil to DMS

Forslag til løsning:

For alle forslag gjelder et godt utbygd DMS i Brønnøysund iht tidligere vedtak i foretaket, dimensjonert til det befolkningsgrunnlag det skal betjene, og funksjoner som vil gi gode og langsiktige tjenester.

1. 0-alternativet krever loven skal utredes.

2. Forutsatt at det blir vedtatt å bygge nytt stort akuttsykehus må det lokaliseres på Tovåsen i Leirfjord kommune. Nytt stort akuttsykehus støttes så vel av de fleste fagfolk som av et stort flertall av kommunene på Helgeland idet dette vil sikre det beste tilbudet for Helgelendingene. Stort DMS liggende på Mo, med gode prehospitale tjenester og spesialisthelsetjeneste som gir befolkningen gode og langsiktige tjenester.

3. Bør utgå da det er frarådet av absolutt alle.

Om 2-sykehusmodellen skal utredes ytterligere, må mandatet spisses fra Helse-Nord eller Helseminister, og byttes ut med to likeverdige sykehus med føde-og akuttkirurgi på Mo i Rana og Sandnessjøen. All psykiatri og administrasjon lokaliseres til Mosjøen.

SYKEPLEIEUTDANNINGEN:

Uansett valg av modell må utdanningstilbudet ved Nesna styrkes og utvikles –det gjelder særlig den desentraliserte sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Opptak av nye studenter må skje så snart dette er praktisk mulig.

Forslaget til uttalelse fikk enstemmig tilslutning fra møtet.

Sak 2 - Transportmuligheter for eldre

Bjørn Helge Hansen orienterte kort om regelverket og mulighetene for transport innenfor Nordland fylkeskommunesregelverk, om drosjeløyver og garantiordninger og muligheter.

Leirfjord Eldreråd la fram forslag til følgende uttalelsesom sendes Nordland fylkes eldreråd:

Transportmuligheter for eldre i distriktene.

«For mange eldre i Leirfjord kommune har det blitt etstort problem å komme seg til lege, 3

butikk eller offentlige kontorer. Skolebussrutene som går til og fra i bygdene vilikke lenger ta på andre passasjerer fordi de ikke har billettbetalingssystemer, og i Leirfjord er det heller ikke drosje. Dette gjør at de som ikke har bil, eller ikke lengerfår kjøre bil, har store problemer med å komme seg dit de skal. For mange er deneneste muligheten å bestille drosje helt fra Sandnessjøen, noe som blir fryktelig dyrt.

Vi regner med at dette er strukturelle problemersom gjelder mange flere kommunerenn Leirfjord, og ber derfor om at Nordland Eldreråd tar oppdenneproblemstillingen og forsøker påvirke til løsning.»

Forslaget fikk enstemmig oppslutning.

Sak 3 - Regionalt eldreråd

Leirfjord Eldreråd la fram følgendeforslag:

Forslag om etablering av regionalt eldreråd

I Leirfjord eldreråd har vi sett at mange av de sakene vi diskuterer og tar opp, er av generell karakter og kanskje er problemstillinger som er felles for eldre rundt omkring i distriktet. Eksempel på dette er transportutfordringer, matombringing, hjemmetjenester o.l. Vi tror at muligheten for å påvirke til løsning av slike saker ville vært bedre om vi varflere sammen. Leirfjord eldreråd har diskutert muligheten for å opprette etregionalt eldreråd, med flere deltakerkommuner, som feks kunne møtes èn gang i året. Vi ønsker derfor å lufte et slikt forslag for eldrerådene i HALD for å høre deres synspunkter på dette.

Forslaget fikk enstemmig tilslutning, og når det velges nytt eldreråd til høsten, bør det settes ned en arbeidsgruppe som kan arbeide videre med dette forslaget, for eventuelt å få eldrerådet i flere kommuner med.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS