Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skoler og SFO skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Fra 2. juni endres status fra rødt til gult nivå.  Skolestart høst 2020 planlegges ut fra gult nivå.

Gult nivå

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse.

Formålet med rådene er å begrense utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen eller i SFO
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

 

Gult nivå betyr at klassen nå regnes som en kohort.

Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Kohorter må i minst mulig grad blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan elever og ansatte omgås og leke sammen. Kohortene bør opprettholdes også på SFO. Barna bør spise i sine kohorter.

For ungdomsskolen understrekes at elevene fortsatt skal unngå trengsel og store samlinger. Det skal holdes avstand i pauser og friminutt.

 

Transport og skoleskyss:

  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
  • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
  • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.
  • Skoleskyss: Elever bør sitte på annethvert sete. Elever fra samme husholdning eller samme kohort kan sitte sammen. Det kan også gjøres lokale vurderinger.
  • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

 

Åpningstider SFO:

Tverlandet oppvekstsenter            : 07:30 – 16:00

Ulvangen oppvekstsenter              : 07:30 – 16:00

Leirfjord barne- og ungdomsskole : 08:00 – 15:30 (til og med 14. august 2020) og 07:30 – 15:45 (fra og med 17. august 2020)

 

Foreldre med behov for åpningstid på SFO inntil 16:30 avklarer dette med sin skole.

SFO er sommerstengt i 3 uker, ukene 29, 30 og 31.

Det kan være lokale tilpasninger. Informasjon om dette får foreldre fra sin skole / SFO.

 

Kommunalsjef oppvekst