Nasjonale tiltak (gjeldende fra 18.06):

På lenken nedenfor finner en oversikt over gjeldende nasjonale smitteverntiltak

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-5.-november/id2783881/

2021_06_18_nasjonale-tiltak_16-9.jpg

 

Smittetrend

Smittetrend 21.06.2021.png

For landet som helhet en lavere smittetrend nå, likevel 17 kommuner med stigende smittetrend.   Vefsn melder om ett nytt Covid-19 tilfelle med ukjent smittekilde.  I Saltdal opplyses den om 9 smittetilfeller og det er smitte i omsorgsboliger.   Vi skal fortsatt være forsiktige.

 

Vi ønsker ikke nye smitteutbrudd i Leirfjord med tilhørende nye tiltak. 
Dette er svært ressurskrevende og selvfølgelig svært uheldig for de som blir smittet/berørt av Covid-19.  Vi har hele tiden hatt som utgangpunkt at det å drive forebyggende arbeid i alle ledd gir best gevinst og det har det gjort til nå.   Men vi er absolutt avhengig av at innbyggere, besøkende og de som jobber Leirfjord men som bor i annen kommune bidrar.  Derfor anmoder vi på det sterkeste å holde seg hjemme hvis en er syk/har symptomer på luftveisinfeksjoner, holde den nødvendige avstanden og opprettholde god håndhygiene. Altså følge de nasjonale smittervernfaglige rådene og retningslinjene som til enhver tid er gjeldende.

 

De tre grunnpilarene i smittevernet:

1) Hold avstand minimum 1 meter, 2 meter dersom mulig.

2) God håndhygiene

3) Personer med luftveissymptomer skal holde seg hjemme.

 

Koronadirektivet:

Ingen vesentlige endringer kun noen presiseringer.  Vurderes fortløpende i lys av smittesituasjonen.

Kommunens koronadirektiv i sin helhet: https://www.leirfjord.kommune.no/koronadirektiv.536021.no.html

 

Oppfordringer fra kriseledelsen:

  • Alle som planlegger besøk i omsorgsbolig, og kommer fra områder med høy smitte, bes om å teste seg før de kommer. De oppfordres på det sterkeste til å vurdere om de kan utsette besøket.
  • Besøk i omsorgsboliger bør i størst mulig grad begrenses.
  • Kriseledelsen oppfordrer fortsatt kommunens innbyggere og kommunalt ansatte på det sterkeste til ikke å reise utenlands eller til store byer og områder i Norge med ukontrollert koronasmitte. Det oppfordres til å reise minst mulig. Unødvendige reiser bør unngås også internt på Helgeland.  De som jobber i helsesektoren anbefales å ha økt aktsomhet.

 

Gjeldene reiseråd innenlands: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reiser-innenlands/
Gjeldende reiseråd utenlands: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/

 

Vaksinering:

Korona vaksinering 21.06.2021.png

 

Vaksinasjonsstatus mot Covid-19 i Leirfjord pr 18. juni 2021: 

Forventede vaksineleveranser frem til august: Det er meldt om færre vaksiner til Norge enn det som opprinnelig ble meldt tidligere i sommer. Derfor forskyves tidsplanen noe. Tidsintervallet på 12 uker mellom dosene for personer f.o.m. prioriteringsgruppe 8 opprettholdes for å få satt så mange 1. doser som mulig. Den geografiske omfordelingen endres ikke.

Målrettet geografisk fordeling vil påvirke denne tidslinjen både for kommuner som får flere doser i juni (og færre i juli) og for kommuner som får færre doser i juni (og flere i juli), og utgjør en endring på 1-2 uker.

Leirfjord kommune vil fra uke 23 få 35% færre doser frem til og med uke 28 pga geografisk omfordeling av vaksinedoser til regioner med stort smittetrykk, fortrinnsvis Oslo og Viken.

Vi vet pt ikke hvordan vaksineleveransene blir fra uke 29.

Det er satt til sammen 1265 doser covid-19-vaksine, inkludert 62 doser med Astra Zeneca i Leirfjord pr 17. juni 2021.

I uke 24 ble det satt 90 doser, fordelt på 1. og 2. dose. De fleste dosene ble satt på personer i risikogruppene. Det ble også satt vaksine på helsepersonell som skal jobbe som vikar i Leirfjord kommune i sommer.

I uke 25 får vi 18 glass som tilsvarer 108 doser Comirnaty (Pfizer/BioNtech)

Vi er godt i gang med personer i prioriteringsgruppe 6 (Alder 45-54 år med underliggende sykdommer) og vi er snart over på prioteringsgruppe 8 (Alder 55-64 år uten underliggende sykdommer) siden det ikke er så mange i prioriteringsgruppe 7 (Alder 18-44 år med underliggende sykdommer).

Personer som er bosatt eller oppholder seg midlertidig i Leirfjord som tilhører noen av prioriteringsgruppene, og ønsker covid-19-vaksine, men som IKKE har blitt kontaktet bes ta kontakt med Leirfjord legekontor.

 

Takk for hjelpen.   Hjelpen trenger vi fortsatt.  Vi lykkes ikke uten at alle bidrar. 

«til det beste for innbyggere/brukere, ansatte og arbeidsgiver». 

 

 

Med vennlig hilsen
Jan Ove Styve
Rådmann