Planer til offentlig ettersyn

Melding om politisk vedtak - offentlig høring av reguleringsplan Leinesodden (ID 201501)

Plan- og næringsutvalget har i møte 16.02.17, sak 10/17 fattet følgende vedtak:

«I henhold til plan og bygningslovens §§ 12-10 legges Reguleringsplan for Leinesodden (ID 201501) ut til offentlig ettersyn.»

Planområdet ligger ytterst på Leinesodden i Leirfjord kommune. Utbygd område vil bli på vel 50 daa og omfatter Gnr/Bnr 113/10, 50/156 og deler av 113/1.

A 8e 6RPL 8XihnAAAAAElFTkSuQmCCAA==

Regulert formål bebyggelse og anlegg er på vel 35 daa og regulert område til havneområde i sjø er på ca. 17 dekar.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge området til nærings- og havneformål. Det planlegges en maritim servicebase, med funksjoner som servicebygg for båter, gjestehavn for fritidsbåter, dypvannskai, ferjeleie m.m.

Reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelsen legges ut på kommunens hjemmeside: www.leirfjord.kommune.no fra 21.02.2017. Dokumentene kan også tilsendes ved henvendelse til Leirfjord kommune.

Eventuelle innspill til planen sendes Leirfjord kommune, rådhuset, 8890 Leirfjord eller på e-post til postmottak@leirfjord.kommune.no. Innspill merkes med sak 17/89. Frist for innspill er: 07.04.17.

Plankart

Planbeskrivelsen

Reguleringsbestemmelser

Saksframlegg

Eventuelle spørsmål til plan kan rettes til Martyna Anna Trot på telefon 75 07 40 47
 
 
Planprogram Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017-2019
 
Plan- og næringsutvalget har i møte 16.02.2017, sak 08/17 fattet følgende vedtak:
 
1. Leirfjord kommune melder oppstart av revidering kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser
2. Planprogram for prosessen legges ut på offentlig høring
 
Planprogrammet skal behandles i kommunestyret 24.02.2017. Planprogrammet legges ut på høring med forbehold om endringer ved kommunestyrets behandling.
 
Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan. Plan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017-2019 er en videreføring av Leirfjord kommunes kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2011-2015. Planen har vært videreført, men har ikke vært revidert eller rullert siden 2014.

Innspill til planen sendes Leirfjord kommune, Skolegata 39, 8890 Leirfjord,

eller på e-post til postmottak@leirfjord.kommune.no.

Innspill merkes med sak 17/351. Frist for innspill er: 29.03.17.

 

Spørsmål kan rettes til Folkehelse- og kulturkoordinator Hege Ansnes Igeland, tlf. 750 74243, e-post: hege.igeland@leirfjord.kommune.no.

Planprogram Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 - 2019

 

 

Melding om politisk vedtak - detaljreguleringsplan Solsiden boligfelt (ID 201302)

Kommunetstyret har i møte den 20.12.16 sak 79/16 fattet følgende vedtak:

"I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtas reguleringsplan for Solsiden boligfelt(ID 201302)."

Kommunestyret endelige vedtak om reguleringsplan kan, i menhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap VI, påklages til departament. Klagefristen er tre uker fra den dagen vedtaket ble gjort kjent for deg.Klagen må være undertegnet og vise til det vedtak som det klages over. Den må også være begrunnet og inneholdet eventuelle nye opplysninger som har betydning for behandling av klagen. Eventuelle klager merkes mes sak 17/97. Klagen sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller postmottak@leirfjord.kommune.no.

Krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Leirfjrod kommune, og må framsettes innen 3 år etter mottak av dette brev, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet fremsettes i eget brev til kommunen, og ikke forbindes med eventuell klage.

Dokumentete kan  tilsendes ved henvendelse til Leirfjord kommune.

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Saksframlegg

Eventuelle spørsmål til plan kan rettes til Martyna Anna Trot på telefon 75 07 40 47
 

Oppstart Detaljregulering for gang- og sykkelvei Leland-Engheim ID 201604
Leirfjord kommune, varsler i henhold til PLB § 12 oppstart av reguleringsplan
ny gang- og sykkelvei  Leland – Engheim (ID nr. 201604).
Formålet er etablering av gang- og sykkelvei langs Rv 17. Trasé er planlagt lagt på samme side av Rv 17 som etablert gang- og sykkelvei i Miljøgata Leland. Planarbeidet skal sikre tilstrekkelig areal for vegformålet.
Planområdet berører følgende eiendommer: 58/2, 58/16, 58/19, 58/37, 58/41, 58/49, 58/74, 58/280, 59/5, 59/11, 58/382, 113/1.
 

RfinSYLuM 30AAAAASUVORK 5CYIIA

Planområde gang-sykkelvei Leland – Engheim


Eventuelle innspill til planen sendes Leirfjord kommune, rådhuset, 8890 Leirfjord eller på e-post til postmottak@leirfjord.kommune.no.
Innspill merkes med sak 16/514. Frist for innspill til varsel om oppstart er 14.12.16

Beskrivelse av prosjekt GS-vei Leland-Engheim

 

Andre gangshøring av områdetreguleringsplan Hellesvika ID 30075

Plan- og næringsutvalget har i møte 18.10.2016, sak 53/16 fattet følgende vedtak:

«I henhold til plan og bygningslovens §§ 12-10 legges områdereguleringsplan for Hellesvika (ID 30075) ut til 2. gangs offentlig ettersyn.»

Dokumentene kan tilsendes ved henvendelse til Leifjord kommune.

Eventuelle innspill til planen sendes Leirfjord kommune, rådhuset, 8890 Leirfjord eller på e-post til postmottak@leirfjord.kommune.no.

Innspill merkes med sak 11/855. Frist for innspill er: 11.01.17.

Plankart Hellesvika datert 18.10.16

Planbeskrivelsen Hellesvika datert 18.10.16

Planbestemmelser Hellesvika datert18.10.16

Ros analyser Hellesvika datert 24.07.15

Eventuelle merknader eller spørsmål til plan kan rettes Martyna Anna Trot på telefon 75 07 40 47
 

Planrogram - kommuneplanens samfunnsdel og arealdel - offentlig ettersyn og varsel om oppstart.

Plan- og næringsutvalget har i møte 18.10.2016, sak 54/16 fattet følgende vedtak:

  1. Med henvisning til Plan- og bygningsloven (Pbl.) §11-13, legges forslag til planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelse setter til 6 uker fra dato for utlegging.
  2. Igangsetting av planarbeid varsles samtidig med at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. 
     

Forslag til planprogram og sakspapirer er lagt ut på kommunens hjemmeside, www.leirfjord.kommune.no og i servicetorget på kommunehuset. Planprogram og sakspapirer kan tilsendes ved henvendelse til Leirfjord kommune.

Eventuelle innspill til planprogrammet sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord eller på epost til postmottak@leirfjord.kommune.no.

Innspill merkes med SAK 16/848 og må være Leirfjord kommune i hende innen 12.12.16.

Forslag til planprogram

Høringsparter

 

HØRING AV KOMMUNEDEL PLAN FOR DELER AV SJØAREAL I LEIRFJORD KOMMUNE, KYSTPLAN HELGELAND
Leirfjord kommune utsetter høringsfrist til 24.august 2016.
 
 
Ny planstrategi for Leirfjord kommune
Planstrategi vedtatt av kommunestyret 22.06.2016
 
Eventuelle merknader eller spørsmål til planstrategien kan rettes Helena Majforsen på telefon 75 07 41 02
 
Kommundelplan Leira
Planprogram fastsatt av kommunestyret 22.06.2016
 
Eventuelle merknader eller spørsmål til planstrategien kan rettes Helena Majforsen på telefon 75 07 41 02
 

 

 
 

 

 
 
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS