Planer til offentlig ettersyn

Planprogram Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017-2019

 
Plan- og næringsutvalget har i møte 16.02.2017, sak 08/17 fattet følgende vedtak:
 
1. Leirfjord kommune melder oppstart av revidering kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser
2. Planprogram for prosessen legges ut på offentlig høring
 
Planprogrammet skal behandles i kommunestyret 24.02.2017. Planprogrammet legges ut på høring med forbehold om endringer ved kommunestyrets behandling.
 
Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan. Plan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017-2019 er en videreføring av Leirfjord kommunes kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2011-2015. Planen har vært videreført, men har ikke vært revidert eller rullert siden 2014.

Innspill til planen sendes Leirfjord kommune, Skolegata 39, 8890 Leirfjord,

eller på e-post til postmottak@leirfjord.kommune.no.

Innspill merkes med sak 17/351. Frist for innspill er: 29.03.17.

 

Spørsmål kan rettes til Folkehelse- og kulturkoordinator Hege Ansnes Igeland, tlf. 750 74243, e-post: hege.igeland@leirfjord.kommune.no.

Planprogram Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 - 2019

 

HØRING AV KOMMUNEDEL PLAN FOR DELER AV SJØAREAL I LEIRFJORD KOMMUNE, KYSTPLAN HELGELAND
Leirfjord kommune utsetter høringsfrist til 24.august 2016.
 
Kommundelplan Leira
Utkast av planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse og førstudie av «differensiert strandsoneforvaltning» er sendt på høring og lagt til offentlig ettersyn.

Dokumentene kan også leses på servicetorget i Leirfjord kommune.

Merk sak 17/93. Frist for merknader er 31. august 2017.

Evt. innspill sendes til: Leirfjord kommune rådhuset, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord eller elektronisk til postmottak@leirfjord.kommune. no

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS