Gebyrregulativ 2017

Betalingssatsene for 2016 er vedtatt av Leirfjord kommunestyre i møte 20. desember 2016.
 
 
TEKNIKK OG KULTUR
Teknikk
Bolighus og fritidshus inntil 2 etasjer
7313 per boenhet
Leiligheter og lignende boenheter
7313 for 1. boenhet
5047 per påfølgende boenhet
2. Gebyr for saksbehandling av andre typer tiltak etter Pbl. §20-1
Naust, garasjer per m² BRA
53
Tilbygg, påbygg, underbygg per m² BRA
53
Hovedombygging per m² BRA
42
Riving per m² BRA
32
Minimumsgebyret er
1339
For tiltak som ikke kan måles etter areal, så som forstøtningsmurer, fasadeendringer, tekniske installasjoner og lignende betales minimumsgebyret. 
Saksbehandlingsgebyr for fradeling, arealoverføring, grensejustering og punktfeste. For delingssaker som krever dispensasjon, skal det beregnes eget gebyr for dispensasjon.
 
1751
3. Gebyr for saksbehandling av større bygninger
Forretnings-/industribygg ol opptil BRA=200m²
7313
Forretnings-/industribygg ol over BRA=200m²
kr. 7313 +
30 per m²BRA overstigende 200 m²
4. Gebyr for saksbehandling av tiltak som kan forestås av tiltakshaver etter §20-2
Alle tiltak unntatt rivning og fasadeendring
1751
Rivning
1133
Fasadeendring
927
5. Gebyr for politisk behandling
Behandling av disp. fra lov eller forskrift
2009
Behandling av disp. fra plan
2781
6. Gebyr for utslippstillatelse
Behandling av utslippstillatelse
2009
7. Gebyr for tilsyn og befaring
Gjennomføring av tilsyn og befaring
1339
8. Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest
618
Midlertidig brukstillatelse
618
9.Bruksendring
For bruksendring betales 50% av gebyret etter reglene i punkt 2.
Minimumsgebyret er
1339
10. Andre tillatelser
Rammetillatelse betales som for vanlig byggesak.
Igangsettingstillatelse
618
Endringstillatelse
927
Tillatelse etter Pbl. §29-4
 
11. Tiltaksplan etter Forurensningsforskriften
Behandling av tiltaksplan
1339
12. Gebyr for utskrift av søknadspapirer og dokumenter
For byggesak
0
For salg av eiendom og/eller bygning
979
13. Konsulentbistand
Selvkost – minstebeløp
618
14. Seksjonering etter Eierseksjonsloven
For 2016 er rettsgebyret Kr 860,-. Tre ganger gebyret utgjør dermed Kr 2580,- og fem ganger gebyret utgjør Kr 4300,-
Uten befaring - tre ganger rettsgebyret. Med befaring – fem ganger rettsgebyret.
15. Avsluttende bestemmelser
A. Der hvor samlet gebyr framstår som åpenbart urimelig i tiltakshavers disfavør, kan kommunens administrasjon foreta en skjønnsmessig nedjustering av gebyret.
B. Ved avslag på byggesøknad, halveres samtlige behandlingsgebyr.
C. Ved igangsetting av arbeid før søknad er innsendt/behandlet/godkjent betales dobbelt gebyr, grunnet merarbeidet som påfaller kommunen ved oppfølging av slike saker.
 
Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 33-1 gjøres følgende gebyrregulativ gjeldende for Leirfjord kommune:
1-1 Utarbeidelse av privat reguleringsplan
a) Alt arbeid som må utføres på et privat planutkast før det tas opp til første gangs behandling, skal dekkes av forslagsstiller. Dette kan omfatte konvertering av kart til gjeldende SOSI-format, konvertering av tekstdokument og rettelser i kart og bestemmelser.
b) Konsekvensutredninger og andre tjenester som kommunen ikke kan levere, bekostes i sin helhet av tiltakshaver.
c) Dersom planforslaget avvises ved 1. gangs behandling og forslagstiller leverer et nytt korrigert forslag beregnes gebyrgrunnlaget uavhengig av tidligere behandling.
d) Eventuelle kostnader til behandling i organ utenfor kommunen vil bli belastet forslagstiller direkte.
e) Gebyret skal betales før politisk eller administrativ behandling finner sted og vil bli belastet forslagstilleren direkte.
f) Når kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, skal det betales gebyr for kommunens arbeid. Gebyret omfatter behandling av planprogram og konsekvensutredning. I tillegg kommer utgifter som kommunen måtte hatt til fagkyndig bistand og andre eksterne utgifter. For alle saker betales et minstegebyr på KR 16 500,-
1-2 Behandling av privat reguleringsplanforslag jmf. PBL §§ 12-8, 12-9, 12-10 og 12-11
a) Plan som er i samsvar med overordnet plan og med areal under 5 daa
5777
b) Plan som er i samsvar med overordnet plan og med areal over 5 daa
8345
c) Plan som ikke er i samsvar med overordnet plan og med areal under 5 daa
10912
d) Plan som ikke er i samsvar med overordnet plan og med areal over 5 daa
13480
1-3 Søknad om dispensasjon fra lov, forskrift eller arealplan, PBL kapittel 19
Behandling av dispensasjon fra Lov eller forskrift
2009
Behandling av dispensasjon fra plan
2781
1-4 Avslutning av planprosess inkl. KU før endelig vedtak
Redusert gebyr for avbrutt KU og planprosess før planvedtak etter tiltakshavers ønske
Avbrutt før første gangs vedtak skal det betales:
25%
Avbrutt før andre gangs vedtak skal det betales:
50%
Avbrutt før endelig vedtak skal det betales:
75%
1-5 Avkorting av gebyr
a) Dersom det tidligere er betalt gebyr for behandling av reguleringsplan for det aktuelle arealet og med samme reguleringsformål, skal det for behandling av detaljregulering bare betales 60 % av gjeldende gebyr.
b) For forslag til regulering i tråd med overordnet arealplan, som planutvalget ikke vil fremme eller som kommunestyret ikke vedtar skal 50 % av påløpt/tilhørende gebyr betales. Dersom planforslaget er i strid med overordnet plan skal gebyr betales fullt ut.
c) Dersom det under politisk eller administrativ behandling gjøres tillegg eller fradrag i planforslagets innhold og/eller omfang, gir ikke dette grunnlag for å endre gebyret.
d) Framsetter administrasjonen et alternativt forslag til det innsendte forslaget, og dette blir vedtatt kan gebyret reduseres med innstill en tredjedel.
1-6 Urimelig gebyr
Der hvor samlet gebyr framstår som åpenbart urimelig i tiltakshavers disfavør, i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunens administrasjon foreta en skjønnsmessig nedjustering av gebyret.
1-7 Digitale geodata
Kartgebyr for uttrekk og levering av kart i SOSI-format på egnet medium (diskett,CD-rom,DVD etc):
Grunnkart
kr. 15,35 per dekar + mva
Ortofoto/raster
kr. 2,78  per dekar + mva
I tillegg faktureres det for anvendt tid til tilrettelegging og datakopiering med timepris kr. 500,-
 
Vannavgift bolig med areal 0 – 200 m²
2270
Vannavgift bolig med areal 201 – 500 m²
5624
Vannavgift bolig med areal 501 – 800 m²
8993
Vannavgift bolig med areal 801 – 1100 m²
11813
Vannavgift bolig med areal 1101 m² og over
20063
Kloakkavgift bolig med areal 0 – 200 m²
901
Kloakkavgift bolig med areal 201 – 500 m²
2876
Kloakkavgift bolig med areal 501 – 800 m²
4145
Kloakkavgift bolig med areal 801 – 1100 m²
5433
Kloakkavgift bolig med areal 1101 m² og over
6391
Vannavgift fritidshus
1137
Kloakk fritidshus
465
Vann andre bygg med areal 0 – 200 m²
2272
Vann andre bygg med areal 201 – 500 m²
5624
Vann andre bygg med areal 501 – 800 m²
8993
Vann andre bygg med areal 801 – 1100 m²
11813
Vann andre bygg med areal 1101 m² og over
20063
Abonnement vannavgift med areal 0 – 200 m²
2294
Abonnement vannavgift med areal 201 – 500 m²
4587
Abonnement vannavgift med areal 501 – 800 m²
9174
Abonnement vannavgift med areal 801 – 1100 m²
13759
Abonnement vannavgift med areal 1101 m² og over
18343
Abonnement vann fritidshus
1147
Abonnement kloakk med areal 0 – 200 m²
800
Abonnement kloakk med areal 201 – 500 m²
1598
Abonnement kloakk med areal 501 – 800 m²
3193
Abonnement kloakk med areal 801 – 1100 m²
4786
Abonnement kloakk med areal 1101 m² og over
6391
Vann leilighet
2272
Kloakk leilighet
901
Avløp andre bygg med areal 0 – 200 m²
901
Avløp andre bygg med areal 201 – 500 m²
2876
Avløp andre bygg med areal 501 – 800 m²
4145
Avløp andre bygg med areal 801 – 1100 m²
5433
Tilkobling vann fritidshus
5952
Tilkobling vann bolighus
18057
Tilkobling vann andre bygg
18057
Tilkobling avløp bolighus
13157
Tilkobling avløp andre bygg
13157
Målt forbruk vann per m³
10,88
Målt bruk avløp per m³
3,30
Vannmålergebyr
369
Slambehandling < 4 m³
1040
Slambehandling > 4 m³
2081
Alle priser er eks. mva.
 
Feieavgift
325
Kommunalt tillegg
95
Pr. 1000 kg lastet/losset over kommunal kai
11
 
Med bakgrunn i forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssamtykke etter jordlov, vedtatt 14. desember 2011 av Statens landbruksforvaltning, gjelder følgende gebyrsatser:
Konsesjonssaker (enkle/kurante saker)
1530
Delingssaker (enkle/kurante saker)
1020
I saker det søkes om konsesjon ved inngått leie eller bruksrett til eiendom for lengre tid enn 10 år, hvor det samtidig kreves behandling etter delingsforbudet i § 12 i jordloven, kreves det kun inn ett gebyr tilsvarende konsesjonsgebyret. Det skal ikke kreves gebyr når nære slektninger eller odelsberettige søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt, jfr. konsesjonsloven § 5 andre og tredje ledd og § 9 fjerde ledd. Kommunen kan etter søknad, helt eller delvis frita for gebyr dersom særlige grunner foreligger. Fylkesmannen er klageinstans for kommunens avgjørelser av søknad om å frita for gebyr, jfr. gebyrforskriftens § 4.
 
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 500 m²
11934
areal fra 501 – 2000 m²
17249
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da
1603 (maks 17000)
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra 0 – 500 m²
11934
areal fra 501 – 2000 m²
17249
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.
1526
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
areal fra 0 – 50 m²
4930
areal fra 51 – 250 m²
7393
areal fra 251 – 2000 m²
9857
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.
742
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.
volum fra 0 – 2000 m³
18481
volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.
986
1.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
areal fra 0 – 250 m²
3698
areal fra 251 – 500 m²
6161
1.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
volum fra 0 – 250 m³
9241
volum fra 251 – 1000 m³
10472
1.4 Arealoverføring
1.4.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
areal fra 0 – 250 m²
9241
areal fra 251 – 500 m²
11705
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på
2464
1.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
volum fra 0 – 250 m³
11705
volum fra 251 – 500 m³
14786
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på
742
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter
2464
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
617
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter
4930
For overskytende grensepunkter, pr. punkt
1844
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
1.7 Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde
2464
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde
617
Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (minimum 3 timer)
1.8 Timepris
Timepris for arbeider etter matrikkelloven
740
1.9 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
1.10 Betalingsbetingelser
Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.
1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
1.12 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider
216
Matrikkelbrev over 10 sider
432
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
 
 
Utleie Leirfjordhallen, trening og turneringer:
Hel hall per time               
160
2/3 hall per time
130
1/3 hall per time
100
Leie av skytebane per år
6250
Kantine/kantinekjøkken:
Kantine inkl. kjøkken
1150
Kantine ekskl. kjøkken
575
Kjøkken
575
Arrangement i kommunal regi betaler ikke leie.
Arrangementer (ikke inntektsbringende)
 
Hel hall
1150
2/3 hall
880
1/3 hall
575
Kantine
575
Kjøkken
575
Pris småarrangement (f.eks. bursdag inntil 4 timer skal ikke overstige 500,-)
Arrangement (inntektsbringende):
Hel hall per døgn/per helg
1600/2600
2/3 hall per døgn/per helg
1300/2100
1/3 hall per døgn/per helg
1000/1700
Utleie stoler, bord og scene
Per stol
6
Per bord
35
Hel scene
1300
Hver platt enkeltvis
70
Betalingssatser svømmehall
Barn 0 – 18 år
30
Voksne fra 19 år
65
Familiepris maks
180
Klippekort barn (20 klipp)
450
Klippekort voksen (20 klipp)
975
Private lag og foreninger
375
Skoleklasser fra andre kommuner
375
Trimrom, adgangskort
Ukekort
150
Månedskort
250
Halvårskort
1200
Årskort
2000
Årskort kommunalt ansatte
1200
Tapt eller ødelagt kort erstattes mot en avgift på 125,-
Betalingssatser kulturskolen
Elever gruppe 1 – 3
1080
Elever gruppe 4 – 10
945
Elever gruppe 11 +
750
Voksen
1225
Instrumentleie
310
Materiell, noter mm inntil
360
Materiell ballett
215
Materiell Fyret
125
Kortkurs o.l.
Avhengig av kursets kostnader
Det innrømmes 50% moderasjon for alle søsken
Det innrømmes 25% moderasjon ved deltakelse i flere tilbud
Salg av tjenester til barn, unge og voksne 100% av kostnadene
 
 
Hel plass
2655
Halv plass
1327
Enkeltdag
180
Hel plass over 13 timer
1900
Hel plass med leksehjelp
1700
2/3 plass (inntil 13 timer)
1275
1/3 plass (inntil 8 timer)
630
Enkeltdag
210
 
Praktisk bistand (hjemmehjelp)
Inntekt under 2G – endres i tråd med makspris i forskrift
Inntekt mellom 2 – 3G
100, maks 700 per måned
Inntekt mellom 3 - 4G
120, maks 900 per måned
Inntekt mellom 4 – 5G
155, maks 1100 per måned
Inntekt over 5G
188, maks 1400 per måned
Matombringing
Stor porsjon
75
Liten porsjon
65
Trygghetsalarm
Per måned (per år 3102,-)
258,50
Korttids-/dagopphold
Reguleres i henhold til makspris i forskrift
 
 
Skjenkebevilling enkelt anledning
500
 
    Til toppen
 
 
 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS